หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร)

ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร)

Bachelor of Arts (Thai Language for Communicative Innovation)

B.A. (Thai Language for Communicative Innovation)

ปรัชญา / Philosophy

บัณฑิตภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารมีทักษะการใช้ภาษาสื่อสารอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างสมสมัย ตระหนักรู้คุณค่าของภูมิปัญญา และวัฒนธรรม


ค่าลงทะเบียนเรียนของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
จำนวน 11,500 บาท

ความเชี่ยวชาญของอาจารย์
อาจารย์มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา วรรณกรรม วัฒนธรรม คติชนวิทยา การสื่อสารสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สิ่งอำนวยความสะดวกของสาขาวิชา
ห้องศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร, คอมพิวเตอร์

ผลงาน
การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา
ติดต่อได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php
โทรศัพท์ 0-2909-1432 โทรสาร 0-2529-3598 เบอร์ภายใน 322 หรือ 323

ความสำคัญ / Significance

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร  และเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย 

วัตถุประสงค์ / Objectives
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่รักการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาอย่างมีศิลปะ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการสื่อสาร 
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักรู้ต่อจริยธรรมของการสื่อสาร มีภาวะผู้นำ และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างสรรค์ภาษา 
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจต่อภาษาไทยในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาติ                
 • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้เชิงบูรณาการประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน อาชีพอิสระ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 126  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
            2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ 46 หน่วยกิต            
            2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 37 หน่วยกิต
            2.3  กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
 • งานพัฒนาบุคลากรและเอกสาร เช่น งานฝึกอบรม  งานพัฒนาบุคลากร  งานธุรการ  งานสารบรรณ งานเลขานุการ เป็นต้น   
 • งานด้านธุรกิจการพิมพ์ เช่น กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ (ตำแหน่ง นักเขียน) นักหนังสือพิมพ์  งานพิสูจน์อักษร กราฟิกดีไซน์ จัดหน้าสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 • งานสื่อสารมวลชน เช่น โปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ นักข่าว ผู้ประกาศข่าว นักโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
 • งานด้านการตลาด เช่น ผู้จัดการแบรนด์ฟาสต์ฟู้ด พนักงานฝ่ายการตลาด พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
 • นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรม 
 • รับราชการ 
 • อาชีพอิสระ
0%
Drag View Close play