หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

ชื่อปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง)

Bachelor  of Fine and Applied  Arts  (Performing  Arts)

B.F.A. (Performing  Arts)

ปรัชญา / Philosophy

รอบรู้ในศาสตร์แห่งศิลปะการแสดงอย่างมีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการและสานต่อด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ

ความสำคัญ / Significance

นำเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักชี้ทางในการต่อยอดองค์ความรู้ทางศิลปะการแสดง เพื่อบูรณาการกับวิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างทักษะทางศิลปะการแสดง เสริมภูมิปัญญามรดกทางวัฒนธรรมที่มีในชุมชนและท้องถิ่นให้แข็งแรง มีแผนบริหารจัดการที่ดี สร้างทักษะการออกแบบศิลปะการแสดงที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม ให้มีมูลค่าเพิ่มกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อชุมชนและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ พัฒนาสร้างสรรค์ และจัดการศิลปะการแสดง ให้กลายเป็นวัฒนธรรมของชุมชนได้

วัตถุประสงค์ / Objectives
1. มีความรู้ทางสุนทรียศาสตร์ที่เอื้อต่อศิลปะการแสดง เพื่อให้มีความเข้าใจในศาสตร์แต่ละศาสตร์ร่วมกัน
2. มีความรู้ทางประวัติศิลปะการแสดง ทั้งประวัติศิลปะการแสดงไทย ประวัติศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประวัติศิลปะการแสดงตะวันตก ประวัติศิลปะการแสดงร่วมสมัย และประวัติวรรณกรรมการละคร
3. มีความรู้และความเข้าใจในทฤษฎีศิลปะการแสดง องค์ประกอบทางศิลปะการแสดง การออกแบบเพื่อการแสดง และวิวัฒนาการของการคิดของศิลปะการแสดง
4. มีความรู้และความเข้าใจในทักษะปฏิบัติทางศิลปะการแสดง และสามารถถ่ายทอดออกมาได้
5. มีการประยุกต์ศาสตร์ทางศิลปะการแสดง และการบริหารจัดการ      
6. นำองค์ความรู้เพื่อสร้างศิลปะการแสดงนิพนธ์ และการนำเสนอผลงานทางศิลปะการแสดง

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้

   

 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต


 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
     2.1) กลุ่มวิชาแกน จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
     2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
     2.3) กลุ่มวิชาเอก จำนวนไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต

 • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต            

รายวิชาในหมวดต่าง ๆ 
1. วิชาศึกษาทั่วไป  จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก ข)        
2. หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาแกนบังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต   
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
 • ครู 
 • อาจารย์ 
 • นักแสดง 
 • พิธีกร 
 • งานโรงละคร 
 • ทีมงานออแกไนเซอร์(Organizer)         
 • นักออกแบบการแสดง(Choreographer) 
 • นักออกแบบเครื่องแต่งกาย(Costume Designer) 
 • ช่างแต่งหน้าอาชีพ(Make-up Artist) 
 • รับราชการ 
 • งานภาคเอกชนอื่น 
 • ศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต
0%
Drag View Close play