หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program

ชื่อปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิต

น.บ.

Bachelor of Laws

LL.B.

ปรัชญา / Philosophy

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตใช้แนวความคิดในการศึกษากฎหมายตามหลักนิติธรรม (The Rule of Law) ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมาย อันเป็นปัจจัยในการดำรงซึ่งความยุติธรรมในสังคม

ความสำคัญ / Significance

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่บุคคลในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยมีกฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมอันสอดคล้องกับหลักนิติธรรม

วัตถุประสงค์ / Objectives
1.       เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางกฎหมายอย่างเหมาะสม สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างสอดคล้องกับจรรยาบรรณในวิชาชีพกฎหมาย
2.       เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแสวงหาและค้นคว้าความรู้ เพื่อนำมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
3.      เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และสำนึกรับใช้สังคมส่วนรวมด้วยจิตสาธารณะและความรับผิดชอบ  

โครงสร้างหลักสูตร
โครงการหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    จำนวนไม่น้อยกว่า                       30              หน่วยกิต
     1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                   9              หน่วยกิต
     1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                     13              หน่วยกิต
     1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         8               หน่วยกิต
2)  หมวดวิชาเฉพาะ            จำนวนไม่น้อยกว่า                    109               หน่วยกิต                     2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา                                                  103              หน่วยกิต
            2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ                                            88              หน่วยกิต
            2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก                                             15              หน่วยกิต                    2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ                                                 6               หน่วยกิต            3)  หมวดวิชาเลือกเสรี       จำนวนไม่น้อยกว่า                          6               หน่วยกิต
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
1)  ผู้พิพากษา และตุลาการ
2)  พนักงานอัยการ
3)  ทนายความ
4)  ตำรวจ
5)  นิติกร
6)  อาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมาย
7)  ที่ปรึกษากฎหมายในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
0%
Drag View Close play