หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์)

ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)

Bachelor of  Arts (Information Science)

B.A.(Information Science)

ปรัชญา / Philosophy

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ

ความสำคัญ / Significance

วัตถุประสงค์ / Objectives
  • เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ และมีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการสารสนเทศ การให้บริการสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในอันที่จะพัฒนาความรู้ ทฤษฎี และความชำนาญในวิชาชีพ
  • เพื่อผลิตบัณฑิตให้สนองตอบต่อความต้องการด้านการจัดการสารสนเทศ ในยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้
  • เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จะสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ระดับสูงต่อไป

โครงสร้างหลักสูตร
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
0%
Drag View Close play