หลักสูตรที่เปิดสอน

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

ศศ.บ. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

Bachelor of Arts ( Social Sciences for Development)

B.A. (Social Sciences for Development)

ปรัชญา / Philosophy

บัณฑิตสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเป็นผู้นำปฏิบัติการและส่งเสริมการจัดการพัฒนาอย่างมีคุณธรรมด้วยการใช้เทคนิควิทยาแบบสหวิทยาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน
(ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนละ 10,000 บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,500 บาท)

- ช่องทางการรับสมัคร 
http://ent.vru.ac.th/UPDATE/pages/Homepage.php
หรือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

- ช้่องทางการติดต่อสื่อสาร
08-9846-3124 (อ.นริศรา)

-สิ่งอำนวยความสะดวก 
ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม
พื้นที่ภายในชุมชนเพื่อการลงมือปฏิบัติจริง
มุมศึกษาค้นคว้างานวิจัยของสาขาวิชา

- ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในสาขาวิชา
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เป็นสาขาที่มีการเรียนรู้แบบสหวิทยาการ 
ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนจึงมีความเชี่ยวชาญที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งด้าน
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

- ผลงานเชิงประจักษ์ 
นักศึกษาได้ร่วมดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกที่มีชื่อเสียง เช่น
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ภายใต้ "โครงการรณรงค์ขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยน่าอยู่" รุ่นที่ 2 และ 3ความสำคัญ / Significance

              การปรับตัวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 นั้นมุ่งกระจายอำนาจ และโอกาสทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมคืนแก่ประชาชน ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ระบุถึงการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นได้รับการพัฒนาและพึ่งตนเองได้ดี รวมถึงยุทธศาสตร์ของกระทรวง ทบวง กรม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และฯลฯ ล้วนมุ่งให้ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบโดยตรง  ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ประชาคมทุกท้องถิ่นจำเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการพึ่งตนเองอย่าง มีความรอบรู้วิทยาการที่จำเป็น มีความชำนาญการ และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง ด้วยการเร่งพัฒนาคุณภาพบุคลากรของท้องถิ่นให้สอดคล้องตามแนวทางดังกล่าว                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญ 6 ประการคือ การให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม     การปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการผลิตและการส่งเสริมวิทยฐานะครู (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7) ดังกล่าวเหล่านี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2549) ความต้องการกำลังคนของประเทศและตลาดแรงงาน  เมื่อปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่งทั่วราชอาณาจักรไทยนั้น มุ่งฟื้นฟูและพัฒนาสังคมไทยตั้งแต่ระดับรากหญ้าขึ้นไป ด้วยการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณวุฒิ คุณภาพ และคุณธรรมของคนในท้องถิ่น เพื่อไปสู่การพัฒนาแบบพอเพียงและยั่งยืนตามพระราชปรารภและพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีบทบาท  ตรงต่อความสำเร็จของการแก้ปัญหาและ การพัฒนาประเทศไทยโดยส่วนรวม            ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ได้เห็นถึงความสำคัญของภารกิจ ในการผลิตบัณฑิต เพื่อการพัฒนาให้แก่ท้องถิ่น ตลอดจนองค์กรพัฒนาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่จำเป็นต้องใช้บุคลากรสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรให้มีการผลิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นและยังเป็นพื้นฐานสู่การศึกษาในระดับมหาบัณฑิต

วัตถุประสงค์ / Objectives
  1. เพื่อผลิตนักวิชาการสายสังคมศาสตร์ซึ่งสามารถบูรณาการศาสตร์และเทคนิควิทยาการ สำหรับจัดการพัฒนางานและพัฒนาสังคม อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้เป็นผู้นำทางสังคมที่มีคุณธรรม มีจิตวิญญาณรักและร่วมงานกับประชาชนได้ดี            
  3. เพื่อให้โอกาสทางการศึกษานำไปสู่การพัฒนาสู่ท้องถิ่น ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต 

 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
   

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จำนวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต

 2) หมวดวิชาเฉพาะ
จำนวนไม่น้อยกว่า
90 หน่วยกิต 
       
     2.1) กลุ่มวิชาเนื้อหา
84 หน่วยกิต
     
               2.1.1) กลุ่มวิชาบังคับ
48 หน่วยกิต
                 
               2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก
36 หน่วยกิต

      2.2) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6 หน่วยกิต
 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต


กิจกรรมของสาขาวิชา
1.กิจกรรมประชุมสัมมนาทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
2. กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ
3. กิจกรรมบริการวิชาการเพื่อการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาในชุมชน
4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
อาชีพหลังสำเร็จการศึกษา / Career opportunities
    หลักสูตรนี้ได้ออกแบบไว้เพื่อให้บัณฑิตสามารถทำงานในสายงานบริหารและธุรการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน     
1. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งนักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ นักพัฒนาชุมชน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล และนักบริหารงานทั่วไป เป็นต้น
2. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน องค์กรอิสระ หรือองค์กรมหาชน ในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และฝ่ายปฏิบัติการภาคสนาม เป็นต้น
3. ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
4. ข้าราชการทหาร ตำรวจ (สายสนับสนุน)     
5. ข้าราชการครู (ต้องเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเพิ่มเติม)
0%
Drag View Close play