หลักสูตร

ปริญญาตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.)

สาขาวิชาทัศนศิลป์
สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)

สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

สาขาวิชาทัศนศิลป์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)

สาขาวิชาทัศนศิลป์
0%
Drag View Close play