ทำเนียบคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2538 - 2542

ผศ.ดร.จันทนี อินทรสูต

2534 - 2538

อาจารย์บุญสม เขียนเสมอ

2530 - 2534

ผศ.ดร.จันทนี อินทรสูต

2522 - 2526

อาจารย์ประทีป รุ่งตรานนท์

2519 - 2522

รองศาสตราจารย์ศรีจันทร์ วิชาตรง

0%
Drag View Close play