อาจารย์ประจำ

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการไม้ขุดล้อม

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 2. บทความวิชาการ

  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการไม้ขุดล้อม

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 3. บทความวิชาการ

  การศึกษาปัญหาการฟังจับใจความจากข่าวภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

0%
Drag View Close play