อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

กรรมการสาขา

อ.ดร.ดวงกมล ทองอยู่

การศึกษา

 • ปร.ด.

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • วท.ม.

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คบ.เกียรตินิยมอันดับ 2

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมส่งเสริมสุชภาพในการทำงานของบุคลากรกองทัพอากาศ

 2. วิจัย

  การสนับสนุนทางสังคม การเห็นคุณค่าในตนเองกับการมีจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การดูแลสุขภาพจิตในช่วงการระบาดของโควิด - 19

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 2. บทความวิชาการ

  ทุนทางจิตวิทยา วัฒนธรรมองค์การ และคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 3. บทความวิชาการ

  การออกแบบงานเพื่อการพัฒนานวัตกรในองค์การ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ

 4. ตำรา

  จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต หน่วยที่ 7 จิตวิทยาสังคม

  ชุดตำราจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 5. บทความวิชาการ

  การรับรู้ทางสังคมกับความเป็นจริงทางสังคม : ความต่างที่พึงระวัง

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - เมษายน 2559

 6. บทความวิชาการ

  การรับรู้ทางสังคมกับความเป็นจริงทางสังคม : ความต่างที่พึงระวัง

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน พ.ศ. 2559

 7. ตำรา

  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 8 การปรับตัวของผู้สูงอายุ

  ชุดวิชา พัฒนาการวัยผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 8. บทความวิชาการ | download

  แนวทางการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่น ตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตน

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

 9. เอกสารประกอบการสอน

  จิตวิทยาสำหรับงานสังคมสงเคราะห์

 10. เอกสารประกอบการสอน | download

  สุขภาพจิต (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

 11. เอกสารประกอบการสอน

  จิตวิทยาการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ

 12. เอกสารประกอบการสอน

  สุขภาพจิต

 13. บทความวิชาการ | download

  การประยุกต์ทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะให้เด็กและเยาวชนไทย

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555

การพัฒนาตนเอง

 1. การวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้าง
 2. การใช้โปรแกรม LISREL : โปรแกรมสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 5. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 6. การจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 7. การวัดผลและการประเมินผล
 8. การใช้ Google Form & Google Classroom ในการจัดการเรียนรู้
 9. ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 10. โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ
 11. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 12. โครงการประชุมทางวิชาการ "จิตวิทยาเชิงบวกกับความรัก"
 13. อบรมเชิงปฏิบัติการ Couple Therapy
 14. อบรมเทคนิคการเขียนขอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
 15. อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสอบ TOEIC
 16. บุคลิกภาพในการทำงาน
 17. อบรมการเขียนบทความทางวิชาการและตำรา
 18. อบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ (การบูรณาการงานวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย)
 19. การทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยแบบทดสอบ Denver II
 20. ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (สืบพยานเด็ก)
0%
Drag View Close play