อาจารย์ประจำ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

ประธานสาขา

อ.ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ

การศึกษา

 • D.P.A.

  Southwestern University

 • D.P.A.

  Southwestern University

 • ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัย

 1. วิจัย

  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 2. วิจัย

  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 3. วิจัย

  ทุนวัฒนธรรมด้านอาหารมอญจังหวัดปทุมธานีเพื่อพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

 4. วิจัย

  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

 5. วิจัย

  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 6. วิจัย

  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 7. วิจัย

  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 8. วิจัย

  ข้อเสนอเชิงนโยบายในการเตรียมความพร้อมด้านบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานีในการเข้าสู่สังคมสูงอายุ

 9. วิจัย

  การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

 10. วิจัย

  การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี

 11. วิจัย

  ทุนทางสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคกลางตอนล่าง

 12. วิจัย

  กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ระยะที่สอง

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของบุคลากร บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (สาขารังสิตนครนายก)

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

 2. บทความวิชาการ

  การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กรณีศึกษาผู้สูงอายุในตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561

 3. บทความวิชาการ

  การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

  ี่วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ฯ ฉบับที่2 ปีที่11

 4. บทความวิชาการ

  การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

  วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาตนเอง

 1. ให้อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการทบทวนความรู้ทฤษฎีภาคปฏิบัตืทางด้าน รปศ และตามรอยศาสตร์พระราชา
 2. ให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 1-5 กค 62
 3. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62
 4. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)
 5. โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 6. สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือและสมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
 7. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่นห้อง
 8. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื่อการสังเคราะห์การดำเนินงานและพัฒนานโยบายสาธารณะ
 9. สัมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนแผนและยุทธศาสตร์การวิจัย
 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 11. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 12. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 13. การทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
 14. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างพลังขับเคลื่อนฯ
 15. เข้าร่วมนำเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพลังร่วมในกานพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน
 16. การเขียนบทความวิชาการ
 17. การพัฒนาศักยภาพระบบบริหารงานวิจัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น
 18. Thailand research
 19. มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
 20. ประกันคุณภาพภายใน 57
 21. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ
 22. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ 60
 23. หลักสูตรการฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้ Education 4.0
 24. โครงการค่ายผลงานเพื่อเตรียมขอตำแหน่งทางวิชาการ
 25. ค่ายวิจัยเพื่อเตรียมขอผลงานทางวิชาการ
 26. โครงการศึกษาดูงาน โครงการแหลมผีกเบี้ย
 27. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 28. มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน
 29. อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 30. ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2
 31. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 2558
 32. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดตั้งหน่วยงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 33. นิเทศก์สหกิจศึกษา รุ่นที่2
 34. การประชุมเชิงปฎิบัติงาน เรื่องกรรมการดำเนินงานต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 255821 ก.ค. 2557
 36. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)2 มิ.ย. 2557
 37. ให้อาจารย์ไปราชการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ (9-11 มิ.ย. 57)5 มิ.ย. 2557
 38. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ (รปศ.)3 เม.ย. 2557
 39. โครงการสัมมนาการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา
 40. โครงการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการฯ
 41. วิชาการเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ปขมท
0%
Drag View Close play