กรรมการสาขา

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร

การศึกษา

 • รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 • ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย

 1. วิจัย

  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามเกณฑ์ประกันคุณภาพของอาเซียน1

 2. วิจัย

  ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

 3. วิจัย

  การพัฒนาทุนทางสังคมในจังหวัดปทุมธานี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 4. วิจัย

  ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

 5. วิจัย

  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิเคราะห์แผนที่ข้อมูลประชากรและสวัสดิการสังคมชาติพันธุ์ชาวเล

 6. วิจัย

  โครงการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินฯประจำปี2554

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  The Success of Putting Good Governance into Practice of the Local Administrative Organization in Central Region of Thailand

  International Journal of Crime, Law and Social Issues Volume 7 Number 1 (January-June 2018)

 2. บทความวิชาการ

  The Development of Social Capital in Pathum Thani Province towards Sustainable Development Based on Sufficiency Economy Philosophy

  PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research Volume 5 Number 1 (January - June 2018)

 3. บทความวิชาการ

  Causal Factors of Success in the Good Governance Implementation of Local Administrative Organizations in Central Region, Thailand

  Asian Political Science Review Volume 1 Number 2 (July-December 2017)

 4. บทความวิชาการ

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

 5. บทความวิชาการ

  การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 11 (กันยายน-ธันวาคม 2559)

 6. บทความวิชาการ

  อิทธิพลของเครือข่ายทางสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภาคพลเมืองในบูรพาภิวัตน์

  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ฉบับที่ 3 ปีที่ 8 (กันยายน-ธันวาคม 2559)

 7. บทความวิชาการ

  การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก

  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

 8. บทความวิชาการ

  การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศกลุ่มนอร์ดิก

  วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์

การพัฒนาตนเอง

 1. asdasd
 2. สัมมนาวิชาการ เรื่อง "ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)
 3. หลักสูตร "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและผ่าน"
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus"
 5. เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 6. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
 7. ประชุมวิชาการเครือข่ายรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 4 "การจัดหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา"
 8. เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 9. เข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการ "คืนชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย"
 10. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 11. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
 13. โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ EDUCATION 4.0"
 14. โครงการอบรมหลักสูตร "แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร"
 16. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "EdPEx Sharing Day" (วันที่ 2)
 18. โครงการบทสรุปการสอนคือขั้นตอนการวัดและการประเมินผล ระยะที่ 2
 19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ "EdPEx Sharing Day" (วันที่ 1)
 20. การจัดทำการใช้มาตรฐานการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 21. โครงการจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย์
 22. โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ
 23. เข้าร่วมงานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
 24. การจัดตั้งหน่วยงานและการขอรับรองการวิจัยในมนุษย์
 25. โครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา (22 ก.ค. 57)
 26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)
 27. โครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ
 28. อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน (2 เม.ย. 57)
 29. การประชุมสัมนาวิชาการนานาชาติของเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ครั้งที่7เรื่อง"การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"
0%
Drag View Close play