อาจารย์ประจำ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

กรรมการสาขา

อ.วิไลลักษณ์ เรืองสม

การศึกษา

 • รอ.ม.

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

 2. วิจัย

  โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป้นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน

 3. วิจัย

  การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดอ่างทอง

 4. วิจัย

  บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย

 5. วิจัย

  การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในการจัดเก็บรายได้

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ THE 6th ENGAGEMENT THAILAND CONFERENCE 2019

 2. บทความวิชาการ

  การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของฝ่ายสอบสวน สถานีตำรวจพระอินทร์ราชา

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

 3. บทความวิชาการ

  การจัดการความเสี่ยงในการทำงาน กรณีศึกษาแขวงการทางหลวงจังหวัดปทุมธานี

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

 4. บทความวิชาการ

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนอยู่ดีมีสุข ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรรีศึกษา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

 5. บทความวิชาการ

  กลยุทธ์ในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่บุคคลทั่วไปของสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

 6. บทความวิชาการ

  การจัดการความเสี่ยงด้านท่องเที่ยวทางธรรมชาติ(น้ำตก) ตำบลสาริกา จังหวัดนครนายก

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

 7. บทความวิชาการ

  การน้อมนำหลักทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

 8. บทความวิชาการ

  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านต้นตาล ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ และนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1

 9. บทความวิชาการ

  Fiscal Autonomy in revenue collection of Local Administrative Organizations in Special Economic Zones (SEZs), Thailand

  Asian Humanities and Social Sciences Review ปีที่ 1 ฉบับ ที่ 1

 10. บทความวิชาการ

  รูปแบบการบริหารงานแบบ 7s framework กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงนระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2

 11. บทความวิชาการ

  การน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่9) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น

  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม /ฉบับพิเศษ 2560/ปีที่11

 12. บทความวิชาการ

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาอุทกภัย: วิเคราะห์แผนการบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

 13. บทความวิชาการ

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย

  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2558

 14. บทความวิชาการ

  การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้

  วารสารการเมืองการปกครอง ฉบับที่ 1 ปีที่ 6

 15. บทความวิชาการ

  การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปี่ที่ 5 ฉบับที่ 2

การพัฒนาตนเอง

 1. วิพากษ์โมเดลการทำงานตามเกณฑ์ Expex
 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรม LISREL
 3. การประชุมวิชาการ Engagement
 4. โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ปี62
 5. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 6. งานสถาปนา คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 7. ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 8. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่
 10. โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ
 11. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่
 12. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบพ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
 13. ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 61 เรื่อง ประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา ฯ
 14. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหัวใจประชาธิปไตย ฯ ไม่ใช้งบประมาณ
 15. การบริหารจัดการน้ำใต้ดินอย่างยั่งยืน
 16. ประชุมวิชาการประจำปี สวทช.ครั้งที่ 14
 17. ให้บุคลากรสายวิชาการเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
 18. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะทีมวิจัย เครื่องมือวิจัยชุมชนและการถอดบทเรียนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
 19. "ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)" และ "เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น"
 20. "การวิจัยเชิงคุณภาพ"
 21. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online
 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 24. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 25. อบรมหลักสุตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามพรบ.ใหม่
 26. อบรมหลักสูตรการใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ
 27. อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 28. เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
 29. เติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย
 30. อบรมเตรียมความพร้อมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(VRU Grad English Test)
 31. การเขียนบทความวิชาการ (ภาคบ่าย)
 32. "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม"
 33. "การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม"
 34. โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)
 35. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 37. อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 38. โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ
 39. โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2 ;วันที่ 27 เมย 59
 40. การจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 41. ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 42. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ
 43. งานประชุมวิชาการรัฐศาสตรฺและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 15
 44. ให้อาจารย์ไปราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พัฒนาน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ"
 45. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 46. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 57
0%
Drag View Close play