ประธานสาขา

ผศ.ดร.ไททัศน์ มาลา

การศึกษา

 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, รป.ด.

  มหาวิทยาล้ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, รป.ม.

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (รางวัลเรียนดี)

 • รัฐศาสตรบัณฑิต, ร.บ.

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เกียรตินิยม)

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การเสริมสร้างความเป็นอิสระทางการคลังในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs)

 2. วิจัย

  การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมขนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

 3. วิจัย

  การประเมินผลการดำเนินโครงการด้านวิชาการและสนับสนุนเครือข่าย

 4. วิจัย

  ความสำเร็จในการนำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไปปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคกลาง

 5. วิจัย

  การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 6. วิจัย

  การคงอยู่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 7. วิจัย

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุกทกภัย

 8. วิจัย

  การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้

 9. วิจัย

  แนวทางในการจัดการอุทกภัย: กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี

 10. วิจัย

  สัมพันธภาพและการเปลี่ยนแปลงในเชิงอำนาจในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

 11. วิจัย

  บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

  วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562)

 2. บทความวิชาการ

  Fiscal Autonomy in revenue collection of Local Administrative Organization in Special Economic Zones (SEZs), Thailand

  Asian Humanities and Social Sciences Review ปีที่ 1 ฉบับ ที่ 1

 3. บทความวิชาการ

  ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้: บทบาทและความท้าทายของนโยบายการคลังของไทย

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 4. บทความวิชาการ

  การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่ (New Public Governance: NPG): แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการจัดการปกครองท้องถิ่น

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

 5. บทความวิชาการ

  การบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ: พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำผู้สร้่างมรดกทางภูมิปัญญาแห่งการแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างยั่งยืน

  วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย. 9(ฉบับพิเศษ): 155-179

 6. บทความวิชาการ

  The Success of Putting Good Governance into Practice of the Local Administrative Organizations in Central Region of Thailand

  International Journal of Crime, Law and Social Issues, Vol. 5, No. 1.

 7. บทความวิชาการ

  Causal Factors of Success in the Good Governance Implementation of Local Administrative Organizations in Central Region, Thailand

  Asian Political Science Review

 8. บทความวิชาการ

  120 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย (พ.ศ. 2440-2560): พัฒนาการและเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ของรัฐไทย

  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร. 5(1)

 9. บทความวิชาการ | download

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการปัญหาอุทกภัย: วิเคราะห์แผนการบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลตําบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 309-319)

 10. บทความวิชาการ | download

  การคงอยู่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 11. บทความวิชาการ | download

  การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อความเป็นเลิศในด้านการจัดเก็บรายได้ (Enchaining Effectiveness in Revenue Collections of Local Authorities)

  ารสารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (กันยายน 2558-กุมภาพันธ์ 2559)

 12. บทความวิชาการ | download

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปทุมธานีกับการจัดการปัญหาอุทกภัย

  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558)

 13. บทความวิชาการ | download

  การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). หน้า 75-85.

 14. บทความวิชาการ

  การบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558). หน้า 159-172.

 15. บทความวิชาการ

  การพัฒนาศักยภาพในด้านการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น The improvement of local government revenues collection capabilities (ไททัศน์ มาลา, วิไลลักษณ์ เรืองสม และวลัยพร ชิณศรี)

  The 1st National and International Conference on Humanities and Social Sciences

 16. บทความวิชาการ | download

  ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการจัดการอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี Factors Affecting the Achievement in Flood Management: case study from Nonthaburi Municipality (ไททัศน์ มาลา, สุนทรชัย ชอบยศ แล

  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔

 17. บทความวิชาการ | download

  การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ : ภาพการเมืองท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไป The election of the Buriram Provincial Administrative Organization’s Chief Administrative Officer : The changing

  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔

 18. บทความวิชาการ

  แนวทางในการจัดการอุทกภัย : กรณีศึกษาเทศบาลนครนนทบุรี Guidelines for Flood Management: case study from Nonthaburi Municipality (ไททัศน์ มาลา, สุนทรชัย ชอบยศ และพิศาล พรหมพิทักษ์กุล)

  วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) หน้า 77-105

 19. บทความวิชาการ | download

  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติ: บทสำรวจเบื้องต้นกรณีปัญหาอุทกภัยในจังหวัดปทุมธานี (ไททัศน์ มาลา, วลัยพร ชิณศรี และวิไลลักษณ์ เรืองสม)

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

 20. บทความวิชาการ

  การเมืองเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์: สัมพันธภาพและการเปลี่ยนแปลงในเชิงอำนาจ

  วารสารสถาบันพระปกเกล้า

 21. บทความวิชาการ | download

  พัฒนาการของกำนันผู้ใหญ่บ้าน: สถานภาพและการคงอยู่ภายใต้บริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

  วารสารรัฐสภาสาร

 22. บทความวิชาการ

  บทบาทในการทำงานร่วมกันระหว่างสภาองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Role of Community Organization Councils and Local Government Organizations in Collaboration

  การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554

 23. บทความวิชาการ

  การเมืองเรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย: บทเรียน วิกฤต และความท้าทาย Politics of Inequalities in Thailand: Experience, Crisis and Challenge

  การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 12

 24. บทความวิชาการ | download

  การปกครองท้องถิ่นไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน Thailand Local Government in Transitional Period

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

 25. บทความวิชาการ

  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับโอกาสและความท้าทายในการจัดบริการสาธารณะเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนOpportunities and challenges for public service management of local authority for ASEAN Community Entering

การพัฒนาตนเอง

 1. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านความยั่งยืนของการท่องเทียว การบริการ และผู้ประกอบการในยุคพลิกผัน
 2. Next Station ประชาธิปไตยไทย: ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น
 3. รัฐประศาสนศาสตร์นโยบายสาธารณะเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
 4. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 5. กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่
 6. เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง
 7. รัฐประศาสนศาสตร์กับการเปลี่ยนผ่านยุคดิจิทัล (Public Administration and Digital Transformation)
 8. การประชุมนำเสนอผลสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561
 9. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 10. ประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา Thai Democracy on the Move
 11. อาจารย์ไปราชการวันที่ 9 มีค 61
 12. โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA
 13. การเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
 14. สัมมนาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง “ย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ (วันวานยังหวานอยู่)” และ “เวทีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย ด้านการปกครองท้องถิ่น”
 15. หลักสูตรทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5
 16. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 17. ทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 18. การประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2560 "เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริาหรการพัฒนา: จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ"
 19. ยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 20. ทำผลงานอย่างไรให้เเสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4
 21. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 22. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 23. การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
 24. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน (ครั้งที่ 1)
 25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 26. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 27. การประชุมวิชาการระดับชาติ "นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"
 28. Disaster Management: From the Polar Regions to the Local Communities
 29. การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
 30. อบรบเชิงปฏิบัติการเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 31. การสัมมนาวิชาการร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศ
 32. การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 33. โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ
 34. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
 35. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่่อสาร
 36. การจัดตั้งหน่วยงานและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 37. การสัมมนาวิชาการหัวข้อ ตลาดอาเซียน การค้าการลงทุน
 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 39. โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง
 40. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชน
 41. อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน
 42. โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ
 43. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14
 44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
0%
Drag View Close play