อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

เลขานุการสาขา

ผศ.วรรณลดา กันต์โฉม

wanlada.k@hotmail.co.th

การศึกษา

 • ศศ.ม.

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาสในการพัฒนาสังคมไทย ของฮาเบอร์มาส

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณในเขตพื้นที่อาเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2. บทความวิชาการ

  การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมพลเมืองดี

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Green Society for Sustainabie Development

 3. บทความวิชาการ

  การตีความคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องของชุมชนสุเหร่าใหม่เจริญ

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ : สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 4. บทความวิชาการ

  ช่องทางของการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดทางการเมืองไทย

  จริยธรรมการวิจัยสู่การพัฒนามาตราฐานการวิจัย ครั้งที่ 12 ปี 2561

 5. บทความวิชาการ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาส∗

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที 11 ฉบับที่ 3

 6. เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอน วิชา การวิเคราะห์ปัญหาชุมชนและแนวทางการพัฒนา

  เอกสารประกอบการสอน

การพัฒนาตนเอง

 1. สัมมนาวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทยภายใต้เรื่อ "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ"
 2. เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิ "ใจ" รุ่นใหม่
 3. อบรมปฎิบัติการ เรื่อง "การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร TQR"
 4. เข้าร่วมอบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
 5. เข้าร่วมอบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
 6. การนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ
 7. การวิพากษ์แผนงานวิจัยปีที่2 และรายงานการจัดฝึกอบรมเชิงทดลอง
 8. ให้อาจารย์และบุคลกรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
 9. รายงานการจัดฝึกอบรมเชิงทดลอง เพื่อการปรับชุดกิจกรรม ครั้งที่ 2
 10. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย สำหรับนักวิจัยทางสังคม
 11. อบรม "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน"
 12. อบรม " สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย"
 13. อบรม "บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น"
 14. อบรม "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4"
 15. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพันธกิจสัมพันธกับการเรียนการสอน และการวิจัย
 16. การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560
 17. ออกข้อสอบแข่งขันเข้าสอบราชการ
 18. การอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) วันที่ 20 - 22 กค 60
 19. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online
 20. เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 21. เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา
 22. หลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
 23. โครงการวิจัยครั้งที่ 3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิชาการเพื่อสร้างชุดฝึกอบรม
 24. เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 25. หลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ วันที่ 7 ตค 59
 26. การประชุมสมองเพื่อวิพากษ์เสนอ ความคิดในการสร้างชุดฝึกอบรม "แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์" รอบที่ 3
 27. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพภายใน 2557
 28. โครงการอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 29. โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2
 30. เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 31. การประชุมสมองเพื่อวิพากษ์เสนอ ความคิดในการสร้างชุดฝึกอบรม
 32. การประชุมสมองเพื่อวิพากษ์เสนอ ความคิดในการสร้างชุดฝึกอบรม
 33. โครงการอบรมหลักสูตรการพัมนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 34. โครงการอบรมวิเคราะห์และพัฒนาชุดฝึกอบรมจิตจริยธรรมการวิจัย
 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 36. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
 38. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
 39. โครงการจัดการความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการบริหารความเสี่ยง
 40. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา "ยกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ"
 41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยชุมชน
 42. แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรม
 43. โครงการฝึกอบรมด้านการวิจัย หลักสูตรที่ 2 เรื่่อง "การสังเคราะห์งานวิจัยด้วย meta analsiss"
 44. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
 45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ประจำปี 2557
 46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน ประจำปี 2557
0%
Drag View Close play