อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • รม.

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร บริษัทเอกชัย ดิสติบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัดสาขารังสิตนครนายก

  การประชุมวิชาการระดับชาติกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่9

การพัฒนาตนเอง

 1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 2. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการคณะมนุษย์
 3. การเสริมพลังคนตาบอด : จากกฏหมายอลันโยบายฐานสิทธิ สู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
 4. สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 5. การถ่ายทอดเเผนปฏิบัติการมหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรรค์
 7. แรกพบสบตาจิตอาสาสิงห์ม่วงทอง
 8. ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเชื่อมสายใยคนตาบอดเเละญาติผู้ดูเเลในท้องถิ่นของทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดหนองคาย
 9. ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปั 2560
 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561
 11. ร่วมกิจกรรมค่าฤดูร้อนกับเยาวชนคนพิการ
 12. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา
 13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
 14. การจัดการเรียนรู้ Edcation 4.0 ครั้งที่ 1
 15. การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒการศึกษา
 16. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำผลงานวิชาการของคณาจารย์ (รปศ.)
 17. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการจัดการความรู้ฯ (คณะ)
 18. อบรมทักษะภาษาอังกฤษพิชิตTOEIC
 19. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ2557
 20. ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play