อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • น.ด.

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • น.ม.

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • น.บ.

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • น.บ.ท.

  สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์

งานวิจัย

 1. วิจัย

  ปัญหากฎหมายในการดำเนินการทางวินัยแก่บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  กัญชากับการควบคุมทางกฎหมาย

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่1

 2. บทความวิชาการ

  แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการปำิบัติตามปรัชญาของเสรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลาง

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

 3. ตำรา

  กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์

  -

 4. ตำรา

  กฎหมายเอกชนเบื้องต้น

 5. เอกสารประกอบการสอน

  กฎหมายอาญา1

 6. เอกสารประกอบการสอน

  กฎหมายอาญา1

การพัฒนาตนเอง

 1. สัมนาทางวิชาการตามความร่วมมือทางวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาลรัฐธรรมนูญ
 2. 110ปีคดีพระยาระกา
 3. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)
 4. เข้าร่วมการศึกษาดูงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 25 - 26 เมย 62
 5. สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ
 6. สิทธิที่จะปฎิเสธการรักษาของผู้ป่วยระยะสุดท้ายฯ
 7. นโนบายกระบวนการยุติธรรมไทยควรเป็นอย่างไรหลังเลือกตั้ง
 8. 40ปีนิติปรัญาไทย เหลียวหน้าแลหลัง
 9. cryptocurrency สกุลเงินดิจิทัล โอกาส หรืออาชญากรรม
 10. uncertain futures:eu citizenship rights in the shadow of brexit
 11. ลดความเหลื่อมล้ำกระบวนการยุติธรรมในการปล่อยชั่วคราวฯ
 12. บทบาทราชภัฏในการพัมนาท้องถิ่น
 13. กฎหมายวิจัยในคน
 14. แนวทางที่ดีในการระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย
 15. รู้เท่าทันปัญญาประดิษฐ์
 16. สร้างสรรค์นักนิติศาสตร์สังคมไทยสู่สังคมโลก
 17. รู้เท่าทันแชร์ลูกโซ่
 18. ประชุมวิชาการะดับชาติ ธรรมศาสตร์-นิติพัฒน์
 19. สัมนาเชิงปฎิบัติการแผนสิทธิมนุษยชน
 20. รู้ทันประเด้นกฎหมายฟินเทค
 21. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) วันที่ 20 - 22 กค 60
 22. อบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่
 23. ทิศทางกฎหมายอาญาไทยุ60ปีประมวลกฎหมายอาญา110กฎหมายลลักษณะอาญา
 24. เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา:จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ
 25. อบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 (วันที่ 23 กพ 60)
 26. กฎหมายคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่
 27. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วันที่ 18 มค 59.
 28. วิพากย์หลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสงบเรียบร้อยและศีละรรมอนัดีของประชาชนภายใต้การตีความของศาลไทย
 29. ความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจpromptpay
 30. ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 31. เทคโนโลยีblock chain กับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการทางกฎหมาย
 32. อบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 33. สมันาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเรียนการสอนกฎหมายอาญา
 34. สัมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเรียนการสอนกฎหมายอาญา
 35. โครงการอบรม ผู้ประเมินการสอน เอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
 36. สัมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การเรียนการสอนกฎหมายเอกชน
 37. โครงการ่วมมือทางวิจัยทางสังคมศาสตร์
 38. education4.0
 39. ให้อาจารยืเข้าอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 40. ให้อาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสุตร ประจำปีการศึกษา 2558
 41. สัมนาเรื่อง ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามประมวลกฎหมายอาญา
 42. อบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 43. โครงการอบรมมาตรฐานการเรียนรู้5ด้าน
 44. ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 45. สัมนาทางวิชาการทิสทางการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์
 46. โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 47. โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58
 48. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 49. ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์ฯ
 50. เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายปฏิบัติการผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2557
 51. ประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์ฯ
 52. เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ
 53. ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา
 54. ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนฯ
 55. ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 56. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play