อาจารย์ประจำ

สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program

กรรมการสาขา

ผศ.ธีระญา ปราบปราม

การศึกษา

 • นม.

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • นบ.

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัย

 1. วิจัย

  โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียน

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการไม้ขุดล้อม

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 2. บทความวิชาการ

  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการไม้ขุดล้อม

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 3. บทความวิชาการ

  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการไม้ขุดล้อม

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 4. บทความวิชาการ

  มาตรการทางกฎหมายในการจัดการไม้ขุดล้อม

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

 5. ตำรา

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง

  มหาวิทยาลัยต่างๆ

 6. บทความวิชาการ

  ข้อสังเกตในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กรณีย้ายผู้ถูกออกหมายจับไปอยู่ทะเบียนบ้านกลาง

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 7. บทความวิชาการ

  การไกล่เกลี่ยในทางแพ่งและในทางปกครอง

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

 8. บทความวิชาการ

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการส่งออกไม้ขุดล้อมที่ใช้ในงานภูมิทัศน์

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

 9. บทความวิชาการ

  ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการการควบคุมการเคลื่อนย้ายไม้ขุดล้อมที่ใช้ในงานภูมิทัศน์

  ฉบับที่2 ปีที่ 38 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561

 10. บทความวิชาการ

  ความยุติธรรม: สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชและสิทธิเกษตรกร

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

 11. บทความวิชาการ

  ความรับผิดทางละเมิดเนื่องจากการใช้อำนาจทางปกครองของอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยเอกชน

  วไลยปริทัศน์ ฉบับที่ 3 ปีที่ 7

 12. ตำรา

  คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะครอบครัว

  -

 13. บทความวิชาการ

  เมื่อต้องเป็นผุ้ค้ำประกัน ตามกฎหมายคำ้ประกันที่แก้ไขใหม่

  วไลปริทัศน์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 2558

 14. บทความวิชาการ

  ความรุนแรงในครอบครัว สิทธิส่วนตัว สิทธิที่รัฐต้องเหลียวแล

  วไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2557

การพัฒนาตนเอง

 1. ให้บุคลากรสายวิชาการเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ทิศทางมหาวิทยาลัยในยุค 4.0
 2. ห้อาจารย์และบุคคลเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ วันที่ 28 กพ 61
 3. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการวิจย วันที่ 29 พย 60
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย วันทืี่ 8-9 พย 60
 5. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 วันที่ 17 - 18 กค 60
 6. ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online
 7. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 8. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 9. เสวนาเชิงปฏิบัติการ พื้นที่ชนบท:โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่
 10. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 11. ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
 12. เข้าร่วมอบรมหลักสุตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP
 13. ให้คณาจารย์เข้าอบรบหลักสุตร ทำผลงานอย่างไรให้เเสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 1 - 3 มีค 60)
 14. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 15. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
 16. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 17. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 18. ให้ข้าราชการ และพนักงาน ม. สายวิชาการ เข้าร่วมอบรมกฎหมายในการปฎิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 19. ให้บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU Grad English Test)
 20. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ (ภาคเช้า) วันที่ 7 ตค 59
 21. โครงการถอดบทเรียนประกันคุณภาพภายใน
 22. ร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
 23. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว
 24. อบรบเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60
 25. อบรบเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผน
 26. อบรมหลักสูตรการเรียนรู้ Education 4.0
 27. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่น 4
 28. บทสรุปการสอน ขั้นตอนการวัดปละประเมินผล
 29. อบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 30. อบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 31. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 32. อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 33. โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 34. การดำเนินงานระบบพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 35. ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 36. โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58
 37. โครงการสัมมนาประจำปีสถาบันอนุญาโตตุลาการฯ
 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชม
 40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยชุมชม
 41. เข้าอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน
 42. 2557-CMH-023 ไปราชการ ประชุมวิชาการนานาชาติ "บทบาทของจีนที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน" (10-13 ก.พ. 57)14 ม.ค. 2557
 43. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ Tofle/Toiec เพื่อการศึกษาต่อ
0%
Drag View Close play