อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • น.ด.

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • นม.

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • น.บ.

  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานวิจัย

 1. วิจัย

  โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับตุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี

 2. วิจัย

  การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการ

 3. วิจัย

  การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธมุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

การพัฒนาตนเอง

 1. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์
 2. ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม CHE QA Oniline
 3. สัมนา"สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะสุดท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ"
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
 5. โครงการ Research Zone(2019):Phase 140
 6. โครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
 8. การเขียนวิจัยให้สำเร็จในครั้งเดียว
 9. อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จภายในครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 2
 10. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎอไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 11. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 12. โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ วันที่ 28 กพ 61
 13. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 - 12 มค 61)
 14. โครงการอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 - 20 ตค 60)
 15. กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
 16. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่น 2)
 17. เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงานทางวิชาการ
 18. ประชุมสัมมนาวิชาการ The 4 th Engagement Thailand Annual Conferenceฯ
 19. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561ฯ
 20. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 21. การจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม"การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559"
 22. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 23. สัมมนาวิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference
 24. นักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้น (In House)
 25. ถอดบทเรียนการแระกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 26. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 27. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 28. เสวนาวิชาการ เนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์
 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม
 30. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 31. "ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล"
 32. โครงการทวนสอบเพท่องานประกันคุณภาพ:อบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา"
 33. สัมมนาวิชาการหัวข้อ เสพศิลป์จากภาพถ่าย
 34. การสัมนาเรื่องปัญหาและผลกระทบพ.ร.บ.ลิขสิทธื์ฉบับใหม่
 35. ให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความเป็นครู และความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบฯ (19-20 ธ.ค. 56)6 ธ.ค. 2556
 36. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ (12 มี.ค. 57)19 ก.พ. 2557
 37. ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (21-22 ต.ค.
 38. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมและพัฒนาค่ายคุณธรรมและจริยธรรม (13-15 ธ.ค. 56)6 ธ.ค. 2556
 39. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ (12-13 ธ.ค. 56)2 ธ.ค. 2556
 40. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ (16 ต.ค. , 6 พ.ย. , 4 ธ.ค. 56 , 8 ม.ค. 57)7 ต.ค. 2556
 41. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play