อาจารย์ประจำ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

กรรมการสาขา

อ.บุญอนันต์ บุญสนธิ์

Boonanan_93@live.com

การศึกษา

 • ร.ป.ม.

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

 • ศศ.บ

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาตำบลหนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว

 2. วิจัย

  ทุนทางสังคมที่มีศักยภาพเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง

 3. วิจัย

  การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคกลาง

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตำบลหนองบอน อ.เมือง จ.สระแก้ว

  วารสารวิจัยและพัฒนาวไไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 2. บทความวิชาการ

  ในหลวงกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  วารสารมหาวิทยาลันราชภัฎมหาสารคาม

 3. บทความวิชาการ

  การพัฒนารูปแบบการเผยแพร่สารสนเทศเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในภาคกลาง

  การเมืองการบริหารและกฎหมาย ฉบับพิเศษ ปีที่ 9

การพัฒนาตนเอง

 1. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไไทย
 2. ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
 3. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 5. โครงการอบรมมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
 6. ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 7. ประชุมวิชาการนำเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่41และนานาชาติครั้งที่5
 8. อบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการ
 10. การจัดการเรียนรู้ Edcation 4.0 ครั้งที่ 1
 11. อบรมเชิงปฏิบัติการ ExPEX Chareing Day
 12. การจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒการศึกษา
 13. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)
 14. อบรมภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมสองTOEIC
 15. โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
 16. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก รุ่นที่ 2 (18-22 พ.ย. 56)
0%
Drag View Close play