อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

กรรมการสาขา

ผศ.ศิริวรรณ กำแพงพันธ์

juju_hi@hotmail.com

การศึกษา

 • จิตวิทยาคลินิก

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

  คณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก

 • จิตวิทยาและการแนะแนว

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย

 1. วิจัย

  ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธแบบบูรณาการสังคหวัตถุ4 เพื่อพัฒนาตนด้านจิตอาสาของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ. 2562

 2. บทความวิชาการ

  ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการใช้ชีวิต การมีต้นแบบด้านจิตสาธารณะ และพฤติกรรมจิตสาธารณะของประชากรในเขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี พ.ศ.2562

 3. บทความวิชาการ

  ภาระและความทุกข์ของผู้ดูแลผู้มีภาวะสมองเสื่อม: แนวทางการประยุกต์จิตวิทยาเชิงบวกมาใช้จัดการกับความทุกข์ของผู้ดูแล

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๒ นัวตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 4. บทความวิชาการ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานี

  วไลยปริทัศน์

 5. ตำรา

  พัฒนาการวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 9 การจัดการในภาวะวิกฤตของผู้สูงอายุ

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขามนุษยนิเวศศาสตร์

 6. เอกสารประกอบการสอน

  การวัดและการทดสอบทางจิตวิทยา

  เอกสารอัดสำเนา

 7. บทความวิชาการ | download

  ปัจจัยทางจิตสังคมกับการตั้งครรภ์ของหญิงวัยรุ่นที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช

  วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย /ฉบับที่ 3 /2554

การพัฒนาตนเอง

 1. กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ: ความเที่ยงและความตรง
 2. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62
 3. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของทางจิตวิทยา
 4. ศึกษาดูงานด้านการให้คำปรึกษา
 5. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 1 มิย 62
 7. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (ทำแผนคณะ วันที่ 27 - 28 พค 62 ณ เขาใหญ่)
 8. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
 9. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (วันที่ 8 พค 62 ณ ห้องประชุม 8406)
 10. อบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
 11. โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงานสุ่ความเป็นเลิศ
 12. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 13. โครงการอบรมการให้คำปรึกษาผู้ที่มีความคิดฆ่าตัวตาย
 14. โครงการพัฒนาและออกแบบกระบวนการทำงานสู่ความเป็นเลิศ
 15. โครงการ Research Zone 2019
 16. โครงการ Research Zone 2019
 17. ให้คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 18. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน หน่วยจัดการระดับจังหวัด (Node จังหวัด)
 19. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 20. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 21. Acceptance and Commitment Therapy : Third wave Cognitive Behavioral Therapy
 22. การวิจัยเชิงคุณภาพยุค Thailand 4.0 และ แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
 23. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
 24. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 25. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงาน หน่วยจัดการสำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก (Node จังหวัด)
 26. ให้คณาจารย์เข้าอบรมเชิงปฏิบีติการการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (WIL) วันที่ 2 สค 60
 27. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 28. เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงานวิชาการ
 29. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดบชาติ ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ
 30. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 31. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 32. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 33. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0
 34. อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60
 35. การใช้งานระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการออนไลน์
 36. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
 37. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วันที่ 18 มค 59.
 38. การเขียนบทความวิชาการ
 39. การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
 40. The 3rd Engagement Thailand Annual Conference : University-Community convergence
 41. ให้อาจารย์และบุคลาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 42. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ วันที่ 17 พค 59
 43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 44. การจัดการอบรมหลักสูตร "Education 4.0" ครั้งที่ 1
 45. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ
 46. อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Sharing day
 47. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม
 48. อบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 49. การใช้ google form และ google classroom ในการจัดการเรียนรู้
 50. ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 51. เข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่อการประกันคุณภาพ
 52. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม
 53. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การวัดผล และประเมินผลการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
 54. อบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา
 55. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2557
 56. อบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 57. ผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา (สืบพยานเด็ก) รุ่นที่ 2
0%
Drag View Close play