อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

กรรมการสาขา

อ.วรลักษณ์ วีระยุทธ

som_jeen@hotmail.com

การศึกษา

 • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ศศ.บ. (ภาษาเพื่ออาชีพ) (เกียรตินิยมอันดับ 2)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  คำว่า ไป ที่ไม่ได้ไป การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางวากยสัมพันธ์และความหมายของคำว่า ไป ในสื่อสังคมออนไลน์ Going without go; the syntactic and semantic change in the word “pay” in social media.

  Proceedings

 2. เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอนวิชา English for Hotel Business

  2559

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 3. อบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
 4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ระดับคณะ และวิทยาลัย ประจำปี 59
 5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 6. สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติภาษาและภาษาศาสตร์
 7. โครงการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงายการประชุม
 8. โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรนักวิชาการเพื่อสังคม ระยะสั้น (In House)
 9. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 57
 10. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 12. โครงการอบรมหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0
 13. โครงการอบรมหลักสูตรแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘
 14. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx Sharing Day
 16. อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 17. โครงการอบรมหัวข้อ Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 18. อบรมโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 19. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 20. อบรมโครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ
 21. โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ
 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
 23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 25. โครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา
 26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 27. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาฯ"
 28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการฯ
 29. โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง
 30. โครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ
 31. โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฯ
 32. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ
 34. โครงการอบรมหลักสูตรความเป็นครูและความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 35. โครงการอบรมและพัฒนาค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ
 37. อบรมอาจารย์ใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ
 38. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 40. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
0%
Drag View Close play