อาจารย์ประจำ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ฺBachelor of Political Sciences Program in Political Sciences

เลขานุการสาขา

ผศ.นริศรา จริยะพันธุ์

การศึกษา

 • รปม.

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ศศบ. (รัฐศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 2. วิจัย

  การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธขมุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 3. วิจัย

  การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธขมุสลิม ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์กล้วยอบสู่วิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการสัมมาชีพชุมชน: กรณ๊ศึกษาตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  วารสารสืบเนื่องการประชุม

 2. บทความวิชาการ

  กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาไทยสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 3. บทความวิชาการ

  การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อฟื้นฟูวิกฤตศรัทธาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  วารสารกระบวนการยุติธรรม ปีที่ 11 เล่มที่ 3

 4. บทความวิชาการ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาส∗

  วารสารวารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์

 5. บทความวิชาการ

  แผนงานปฏิรูปกิจการตำรวจ สภาปฏิรูปแห่งชาติ : แนวทางเพื่อการแก้ปัญหาขององค์การตำรวจไทย

  วารสารกระบวนการยุติธรรม

 6. เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอน รายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน

  2559

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 2. การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการประเมินตัวชี้วัดแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 3. การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้บทเรียนการดำเนินงาน
 4. หลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในสังคม รุ่นที่ 2
 5. โครงการอบรมการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตามแนวทาง EdPEx
 6. โครงการอบรม CHE QA Oniline
 7. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ
 8. โครงการอบรมการเขียนโครงการร่างองค์กร ระดับคณะ
 9. โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 10. เข้าร่วมการศึกษาดูงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 25 - 26 เมย 62
 11. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 9
 12. การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
 13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 14. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาสำนักงาน ปปส.
 15. โครงการ Research Zone 2019
 16. Ethical Principles in research involving human subject
 17. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 18. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 19. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 รุ่นที่ 2
 20. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 2
 21. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2
 22. โครงการสัมมนาวิชาการ the 4th Engagement Thailand Annual Conference : University Social Commitment Challenging Century
 23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 plus"
 25. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 26. การทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60
 27. สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ พ.ศ.2560-2564
 28. การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา
 29. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
 30. หลักสุตร การเขียนบทความวิชาการ
 31. การประชุมสัมมนาวิชาการ 3 rd Engagement Thailand Annual Conference "University-Community Convergence"
 32. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมณ 2560
 33. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
 35. หลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 36. โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดปละประเมินผล ระยะที่ 2
 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม
 38. อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 39. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 40. โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ
 41. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม
 42. การนำเสนอผลกงานการประกวดวิทยานิพนธ์
 43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 45. โครงการฝึกอบรมด้านการวิจัย หลักสูตรที่ 2 เรื่อง "การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography
 46. โครงการอบรมหลักสูตรความเป็นครู และความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 47. โครงการอบรมและพัฒนา "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม"
 48. การอบรมอาจารย์ใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ
 49. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557
 50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557
 51. โครงการจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา
0%
Drag View Close play