อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

กรรมการสาขา

อ.วรนาฎ อินถารต

trishania@hotmail.com

การศึกษา

 • MA

  West Texas A&M University

 • MRes

  University of Liverpool

 • ดศ.บ

  คณะดุริยางคศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี

  มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่: ความสมดุล ระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร

 2. งานสร้างสรรค์

  ผลงานดนตรีร่วมสมัย ละครเวทีดนตรีร่วมสมัย

  ละครเวทีดนตรีร่วมสมัย แสดงในงานจัดการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภักอุบลราชธานี

 3. งานสร้างสรรค์ | download

  ละครเวทีดนตรีร่วมสมัย

  งานจัดการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ

 4. บทความวิชาการ

  Understanding the Effect of Using Music Therapy Programme without Music Therapists for Seniors with Early Stage of Dementia in Thailand: A Preliminary Study

  PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research/ Vol. 7, No. 1, 2018

 5. งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 2. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ
 3. เสวนากาแฟอบรมดนตรีบำบัด
 4. ประชุมดนตรีแจ๊สนานาชาติแห่งประเทสไทย
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 6. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 7. หลักสูตร การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
 8. ห้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม วันที่ 25 - 26 กค 59
 9. ห้อาจารย์ไปราชการวันที่ 25 กค 59 (อ มณเฑียร อ วรนาฎ อ กิตติณัฐ).
 10. ให้อาจารย์และบุคลาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 11. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 12. ให้อาจารยืเข้าอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 13. ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ
 14. ให้อาจารย์เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสุตร ประจำปีการศึกษา 2558
 15. เข้าร่วมอบรมกฎหมายฯ
 16. การสอนดนตรีโดยหลักสูตร Music for Little Mozart
 17. กิจกรรมบำบัดเพื่อเด็กกลุ่มออทิสติกและพัฒนาการล่าช้า
 18. อบรมมารตฐานการจัดการเรียนรู้5ด้าน
 19. Piano Teaching Method for Piano Teacher
0%
Drag View Close play