อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

ประธานสาขา

อ.กิตติณัฐ ต.เทียนประเสริฐ

การศึกษา

 • ศศ. ม.

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คบ.

  สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ประวัติและความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและธุรกิจดนตรี

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่

 2. งานสร้างสรรค์

  ผลงานสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย เพลงจ้อย แล เพลงช้าง

  งานจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 3. งานสร้างสรรค์

  ผลงานสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัย

  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 4. งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

  Yilan International Art Festival 2017

 5. บทความวิชาการ

  Contemporary Thai Music

  การจัดประชุมวิชาการนานาชาติดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน

 6. เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฏิบัติขับร้องสากล 2

  -

การพัฒนาตนเอง

 1. ประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย
 2. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62
 3. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)
 4. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (ทำแผนคณะ วันที่ 27 - 28 พค 62 ณ เขาใหญ่)
 5. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (วันที่ 8 พค 62 ณ ห้องประชุม 8406)
 6. ให้อาจารย์และบุคลกรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ วันที่ 21 กพ 62
 7. thailand international jazz conference 2019
 8. ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
 9. คอนเสิร์ตแฟลซม๊อบ เบอลินฟิลฮาร์โมนิก
 10. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒฯาท้องถิ่น
 11. โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ
 12. โครางการอบรมการสร้าง brand ให้กับ band
 13. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online
 14. ประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษษทางดนตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางดนตรี
 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 17. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 18. อบรมหลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่
 19. อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 20. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณ่ของคณาจารย์และบุคลากร
 21. ประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6
 22. เข้าอบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย
 23. การเขียนบทความดนตรีเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ
 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 25. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 26. อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 27. อบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 28. โครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2
 29. อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 30. โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ
 31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปี 2558
 32. โครงการจัดการความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบริหารความเสี่ยง
 33. อบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน
 34. โครงการอบรมเขียนโครงการ "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย"
 35. หลักสูตรความเป็นครู ความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานวิชาการ (การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย )
 37. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
0%
Drag View Close play