อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

กรรมการสาขา

ผศ.ประกาศิต ประกอบผล

prakasit0089@hotmail.com

การศึกษา

 • อม

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • พธ.บ.

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  สงกรานต์: ปริศนาธรรมแห่งตำนาน

  วารสารวไลยอลงการณ์ปริทัศน์ออนไลน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2562

 2. บทความวิชาการ

  การพัฒนาคุณภาพจิตตามแนววิปัสสนากรรมฐาน

  วารสารวไลยอลงการณ์ปริทัศน์ออนไลน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2560

 3. บทความวิชาการ

  พระพิธีธรรม สวดสดับปกรณ์

  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ฉบับที่ 1 ปี 2560

การพัฒนาตนเอง

 1. ศึกษาดูงานศูนย์ให้คำปรึกษา
 2. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 3. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
 4. นักพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
 5. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
 6. สัมฤทธิบัตร ชุดวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 7. สัมฤทธิบัตร ชุดวิชาจิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
 8. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 9. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน รุ่น 1 ครั้งที่ 5
 10. อบรมเชิงปฎิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 11. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 12. โครงการาอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 13. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
 14. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP
 15. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4
 16. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 17. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 18. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 19. การอบรมเชิงปฏิบัติการ แก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 20. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2
 21. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
 23. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 24. ทำผลงานอย่างไรให้เเล้วเสร็จและครั้งเดียวผ่าน
 25. เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัคิการประจำปีงบประมาณ 2559
 26. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 27. เตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ : EdPEx
 28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day"
 29. โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดปละประเมินผลระยะที่ 2
 30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day"
 31. หลักการของ ICH GCP
 32. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 33. การจัดทำกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 34. Plaglarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 35. เรื่อง ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ
 36. เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
 37. โครงการอบรมเชิงปฏฺิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 38. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
 39. เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การศึกษาวิจัย/เก็บข้อมูลในประเทศอินเดีย
 40. โครงการจัดการความรู้ทางด้านมนุษยศาสาตร์และสังคมศาสตร์และโครงการบริหารความเสี่ยง
 41. ยกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ
 42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยชุมชน
 43. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยชุมชน
 44. ไปราชการ ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนฯ (15 ม.ค. 57)9 ม.ค. 2557
 45. โครงการพัฒนาภูมิปัญญาและสร้างทุนทางสังคมฯ
 46. ไปราชการ ประชุมวิชาการนานาชาติ "ปรัชญา ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ฯ (13 ธ.ค. 56)
 47. ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (21-22 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556
 48. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556
 49. ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจริยธรรมการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา (2 ต.ค. 56)27 ก.ย. 2556
0%
Drag View Close play