อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

กรรมการสาขา

ผศ.วิเชียร ธนลาภประเสริฐ

การศึกษา

 • ดนตรีศึกษา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ปี 2562

 2. งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับนานาชาติ ปี 2562

 3. งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับนานาชาติ ปี 2562

 4. งานสร้างสรรค์

  Contemporary Thai Music

  International Art Festival

 5. งานสร้างสรรค์

  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ปี 2560

  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติ ปี 2560

 6. บทความวิชาการ

  Contemporary thai Music

  MUSIC,MYTHS&REALI-TIES 2017

 7. เอกสารประกอบการสอน

  คีตปฎิภาณแบบแจ๊ส 2

  คีตปฎิภาณแบบแจ๊ส 2

การพัฒนาตนเอง

 1. ให้อาจารย์ไปราชการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายและประชุมวิชาการนานาชาติ
 2. พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 3. ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online
 4. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 5. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 6. ใหม่ ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 7. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่
 9. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา
 10. การถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษา
 11. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 12. ให้อาจารย์และบุคลาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 13. ให้อาจารยืเข้าอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 14. ให้อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2 ;วันที่ 27 เมย 59
 15. ให้คณาจารย์เข้าอบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 16. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ
 17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ
 18. อบรมหลักสูตรความเป็นครูและความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์
 19. อบรมและพัฒนา "ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม"
 20. อบรมความรู้ตัวมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
 21. เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2557
0%
Drag View Close play