อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

ประธานสาขา

อ.ดร.นัฏภรณ์ พูลภักดี

nattaporn@vru.ac.th

การศึกษา

 • ศศ.ม.

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • ศศ.ม.

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • ศษ.บ.

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 • ศษ.บ.

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. งานสร้างสรรค์

  การแสดงนาฏยศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุด "บัวสามเหล่า"

  "ศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ" การเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2

 2. งานสร้างสรรค์

  การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด "ผุศ"

  The 9th International Festival of Arts Culture 2019

 3. บทความวิชาการ

  การออกแบบเลขศิลป์สำหรับแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบางกอกน้อย

  วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (12) กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

 4. บทความวิชาการ

  คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในรูปแบบ ของครูชูชีพ ขุนอาจ

  การประชุมวิชาการในรูปแบบบทความฉบับเต็ม ปีที่พิมพ์ 2559

การพัฒนาตนเอง

 1. การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ
 2. การเขียนโครงการวิจัยและโจทย์วิจัย
 3. วีธีวิทยาปัญญาชนกับการก้าวต่อไปของศาสาตร์แห่งมนุษย์
 4. การประชุมวิขาการงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 1
 5. การประชุมวิชาการนานาชาติองค์กรสภาดนตรีโลก (International Council for Traditional Music) ครั้งที่ 45
 6. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 7. โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 8. สัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง "โขน มรดกภูมิปัญญาทาางวัฒนธรรมแห่งมนุษย์ชาติ"
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการ Productive Learning
 10. เข้าร่วมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 11. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ "เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยรุ่นใหม่"
 12. โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจันในมนุษย์ Research & Ethics
 13. มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี นานาชาติ ครั้งที่ 20 "การแสดงบัลเล่ต์ เรื่องตำนานพญาหงส์และลูกเป็นขี้เหร่"
 14. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5
 15. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 16th Urban Research Plaza’s Forum ในหัวข้อ “Education for Creativ
 16. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4
 17. เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 18. อบรมหลักสูตร บุรณาการสอนบริการวิชาการและวิจัยท้องถิ่น
 19. อบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
 20. อบรมหลักสูตร การบูรณาการวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง
 21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 22. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 23. อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 24. การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 "การวิจัยและการพัฒนาการศึกษาไทยด้านศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0"
 25. อบรมเรื่องไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
 26. การประชุมสัมมนาวิชาการการนำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ฺ ระดับชาติ ครั้งที่ 1
 27. อบรมหลักสุตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP
 28. อบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
 29. สัมมนาแนวทางการเขียนบทความและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 30. อบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 31. อบรมหลักสุตร การเขียนบทความวิจัย
 32. เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 33. อบรมการพัฒนาลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 34. ไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการผสมผสานวัฒนธรรมไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น
 35. โครงการวิจัย "เครือข่ายการวิจารณ์ การวิจัยและพัฒนาด้านศิลปะการแสดง"
 36. อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของ ม.ฯ In House
 37. อบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน
 38. โครงการอบรม ค่ายวิจัยเพื่อใช้ขอผลงานวิชาการ
 39. อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 40. โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ "ความหลากหลายทางวัฒนธรรมพื้นถิ่น"
 41. โครงการอบรมหัวข้อ ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 42. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ วันที่ 18 - 19 พย 58
 43. ไปราชการ งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติฯ
 44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 45. เข้าร่วมประชุมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทักษะชีวิต
 46. โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 47. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน (26 มี.ค. 57)
 48. ไปราชการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักวิจัยรุ่นใหม่ฯ
 49. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ (12 มี.ค. 57)
 50. อบรม เทคนิคการจัดการความรู้ การวัดผลฯ
 51. อบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา
 52. ประชุมวิชาการนานาชาติ "ปรัชญา ศาสนา ดนตรี นาฏศิลป์ฯ
 53. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ
0%
Drag View Close play