อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

Bachelor of Arts Program in Community Development

เลขานุการสาขา

ผศ.จิระศักดิ์ สังเมฆ

การศึกษา

 • พธ.ม (ปรัชญา)

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • นบ.

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 • พธ.บ(อังกฤษ)เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 • ป.ธ.9

  สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม

งานวิจัย

 1. วิจัย

  ความผิดอาญาเกี่ยวกับทรัพย์ :ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดอทินนาทานในพุทธศาสนาเถรวาทกับกฎหมายอาญาของไทย

 2. วิจัย

  คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ของชาวบ้านธรรมดา ในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  จิตสาธารณะ : พลังแห่งผู้ให้

  ารประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 2. บทความวิชาการ

  สงกรานต์: ปริศนาธรรมแห่งตำนาน

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์/ฉบับที่1/2562

 3. บทความวิชาการ

  พระพุทธศาสนากับการพัฒนาจริยธรรมครอบครัว

  วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 4. บทความวิชาการ

  คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ของชาวบ้านธรรมดาในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ

  2559

 5. บทความวิชาการ

  การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาในพระไตรปิฎก

  วารสารวิจัยและพัฒนา

 6. บทความวิชาการ

  การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องเบญจศีลในประมวลกฎหมายอาญาของไทย

  วารสารวิจัยและพัฒนา

 7. เอกสารประกอบการสอน

  ศาสนปฏิบัติ

 8. บทความวิชาการ

  เทวดาในพุทธศาสนา

  ปัญญาสาส์น

 9. บทความวิชาการ

  อบายมุข: มายาภาพแห่งความมั่งคั่ง

  ปัญญาสาส์น

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการอบรมบุคลากร เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 2. อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ Productive Learning
 3. โครงการอบรมเทคนิคการสอนอย่างสร้างสรรค์
 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชุมชนท้องถิ่น
 5. การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยชุมชนท้องุถิ่น
 6. เทคนิคการลงชุมชนเพื่อการวิจัยและพัฒนาชุมชน
 7. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเกมส์
 8. การสอนเชิงปฏิบัติการ Productive Leaning
 9. หลักสูตรอบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 10. หลักสูตรการเรียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561ฯ
 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561ฯ
 13. โครงอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 14. โครงการอบรมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่
 15. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ
 16. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP
 17. โครงการอบรมทำผลงานวิชาการอย่างไรให้สำเร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน
 18. โครงการอบรมทำผลงานวิชาการอย่างไรให้สำเร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน
 19. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริการวิชาการรับใช้สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
 21. การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
 23. โครงการอบรมผู้ประเมินการสอนและเอกสารประกอบการสอนหรือเอกสารคำสอน(เพิ่มเติม)
 24. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 25. โครงการอบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 26. โครงการอบรมถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
 28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
 29. โครงการการจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่1
 30. โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผลระยะที่2
 31. การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
 32. การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจำหลักสูตรกับการพัฒนาการศึกษา
 33. พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ
 34. อบรมหลักสูตรความเป็นครู
 35. ค่ายคุณธรรมจริยธรรม
0%
Drag View Close play