อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

ประธานสาขา

อ.รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร

rungarun@vru.ac.th

การศึกษา

 • ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม)

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ศ.บ.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ความหมายของ คำว่า อารมณ์ โดยการวิเคราะห์การปรากฏร่วม

  การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 10” “วิจัยและนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

 2. บทความวิชาการ

  การศึกษาคำเรียกอารมณ์โกรธในภาษาไทยถิ่นเหนือตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์

  การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน

 3. บทความวิชาการ

  Metaphor of Stock and Stock Market in Thai

  การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 4. บทความวิชาการ

  แนวทางการจัดการเรียนรู้คำศัพท์เพื่อให้เกิดกลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษา The Guidelines for Learning Management Facilitating the Vocabulary Learning Strategies of Undergraduate Students

  งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560

 5. บทความวิชาการ

  การศึกษาการใช้คาว่า “ทั้ง” ในจารึกและใบลานลานนา The Study of / thaŋ / in Lanna Inscriptions and Manuscripts

  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEUNIC 2017 21 July 2017 North Eastern University

 6. บทความวิชาการ

  Genre Analysis of Online Biography

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณพิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติครั้งที่ 5

 7. บทความวิชาการ

  The Co-Occurrence, Semantic and Contextual Analysis of Mood

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณพิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

 8. บทความวิชาการ

  การแปรของเสียง (c ) ต้นพยางค์ในภาษาไทยถิ่นเชียงใหม่ ของชุมชนบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ Social variation of an initial (c) in Chiang Mai Dialect

  รายงานรวมบทความวิจัยสืบเนื่องจากากรประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เล่มที่ 2 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์

การพัฒนาตนเอง

 1. อบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจของ ม. เรื่อง พัฒนาการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Moocs
 2. ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้โปรแกรม LISREL วันที่ 24 - 25 สค 62 (อ วิไลลักษณ์ อ รุ่งอรุณ)
 3. ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม CHE QA Online วันที่ 19 มิย 62
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 1 มิย 62
 5. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน
 6. Entrepreneurial University in the 21st Century: Development of Entrepreneurship Education and Research for Social Sustainability
 7. อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Shaing Day ระดับคณะ และ วิทยาลัย ประจำปี 59 วันที่ 18 มค 60.
 8. Smart Approaches to Using Technology in Language Teaching and Learning
 9. งานประชุมวิชาการนานาชาติ Culture of Leisure : Balance of Life
 10. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online
 11. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 12. อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60
 13. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 การเปลี่ยนแปลงสุ่มหาวิทยาลัย 4.0
 14. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 15. การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
 16. อบรมหลักสุตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ วันที่ 1-2 พย 59
 17. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 18. โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ
 19. การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบคุณมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
 20. Plagiarism ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 21. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2558
 22. โครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง
 23. การวิจัยในชั้นเรียน
 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)
0%
Drag View Close play