อาจารย์ประจำ

สาขาวิชารัฐศาสตร์

ฺBachelor of Political Sciences Program in Political Sciences

ประธานสาขา

อ.ดร.ชัชพันธุ์ ยิ้มอ่อน

การศึกษา

 • ร.ม.

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยบูรพา

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเเนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาสในการพัฒนาสังคมไทย

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  วิถีนักศึกษาเพศทางเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

  กำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ครั้งที่ ๑ มนุษยศำสตร์ สังคมศำสตร์ ยุคใหม่: ควำมสมดุลระหว่ำงสังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร

 2. บทความวิชาการ

  การตีความคัมภีร์อัลกุรอานเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องสุเหร่าใหม่เจริญ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการจัดการสังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

 3. บทความวิชาการ

  การอบรมเลี้ยงดูกับพฤติกรรมการเมืองที่ดี

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการจัดการสังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

 4. เอกสารประกอบการสอน

  หลักมานุษยวิทยาเบื้องต้น

  2562

 5. บทความวิชาการ

  ช่องทางการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดทางการเมืองไทย

  การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

 6. บทความวิชาการ

  ช่องทางการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดทางการเมืองไทย

  การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

 7. บทความวิชาการ

  ช่องทางการวิเคราะห์ภาษาการเมืองในการศึกษาความคิดทางการเมืองไทย

  ประชุมวิจัยระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

 8. เอกสารประกอบการสอน

  มานุษยวิทยาเบื้องต้น

  2018

 9. เอกสารประกอบการสอน

  มานุษยวิทยาเบื้องต้น

  2560

 10. เอกสารประกอบการสอน

  หลักมานุษยวิทยาเบื้องต้น

  2560

 11. บทความวิชาการ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ ฮาเบอร์มาส∗

  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

 12. บทความวิชาการ

  การเปลี่ยนเเปลงเศรษฐกิจ การเมืองเเละสังคมในยุคหลังสมัยใหม่

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

 13. บทความวิชาการ

  จากการทำให้ทันสมัยจนถึงระเบียบโลกใหม่ : วิภาษวิธีในพื้นที่สาธารณะ

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์์

การพัฒนาตนเอง

 1. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 2. พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ
 3. วิจัยในมนุษย์
 4. Multi-monitoring
 5. การนำเสนอบทความวิชาการ
 6. เวทีเปิดตัวหนังสือ ประเพณีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทวิเคราะห์มาตรา ๗
 7. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น
 8. Mining, Social Impacts and Social Resposibility
 9. การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์เเละรัฐประศาสนศาสตร์เเห่งชาติ คร้ังที่ 14
 10. ประชุมชี้เเจงกรอบวิจัย
 11. ให้อาจารย์ไปราชการโครงการประชุมทางวิชการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรมฯ
 12. การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิค metaanalysis และ meta ethonography
 13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
0%
Drag View Close play