อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Bachelor of Arts Program in Social Sciences for Development

ประธานสาขา

ผศ.วรนุช สิปิยารักษ์

การศึกษา

 • ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยนเรศวร(วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา)

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำแนวคิดฮาลเบอร์มาสในการพัฒนาสังคมไทย

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ข้อวิพากษ์แนวการพัฒนาเสรีนิยมใหม่ตามกรอบแนวคิดของเจอร์เก็นต์ฮาเบอร์มา่ส

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559 หน้า 243-251

 2. เอกสารประกอบการสอน

  การพัฒนาสังคม

  เอกสารประกอบการสอน

การพัฒนาตนเอง

 1. หลักสูตร "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 (รุ่นที่ 2)"
 2. งาน "สร้างวินัยการออม ชีวิตพร้อมเมื่อสูงวัย"
 3. หลักสูตร "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 2)"
 4. การประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560
 5. หลักสูตรทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่านครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 2)
 6. หลักสูตรการเตรียมสอบ TOEFL (Paper-based)
 7. ทำผลงานอย่างไร ให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้่งที่ 2 (รุ่นที่ 2)
 8. ทำผลงานอย่างไร ให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้่งที่ 2 (รุ่นที่ 2)
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online
 10. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
 11. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning)
 12. หลักสูตรกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่
 13. การประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันปีที่ 51
 14. ทำงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 2)
 15. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
 16. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 17. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
 18. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
 20. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 21. อบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม
 22. การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
 23. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา
 24. มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557
 25. โครงการจัดการความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโครงการบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 26. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อง "ยกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ"
 27. การเขียนเอกสารประกอบการสอน
 28. การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยเทคนิค Meta Analysis และ Meta Ethnography
 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ(การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย)
 30. โครงการอบรมหลักสูตรความเป็นครู และความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 31. โครงการอบรมและพัฒนาค่ายคุณธรรมและจริยธรรม
 32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการ(การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย)
 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 34. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
0%
Drag View Close play