กรรมการสาขา

ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย

การศึกษา

 • รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

  มหาวิทยาลัยชินวัตร

 • ศ.ม.

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • วท.บ.

  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การศึกษาเตรียมข้อมูลชุมชนเพื่อเข้าร่วมการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจ จากฐานชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562

 2. วิจัย

  การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย

 3. วิจัย

  การสร้างการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดสวัสดิการเพื่อผู้สูงอายุในประเทศไทย

 4. วิจัย

  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

 5. วิจัย

  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยในชุมชนจังหวัดปทุมธานี

 6. วิจัย

  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยในชุมชนจังหวัดปทุมธานี

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  The Public Private Partnerships in Elderly Welfare Provided in Thailand

  International Journal of Crime, Law and Social Issues

 2. บทความวิชาการ

  The Comparing of Promoting Factor for co--existence between Thais and Migrant Workers: A case study Pathum Thani Province, Thailand

  Asian Humanities and Social Science Review

 3. บทความวิชาการ

  ปัจจัยที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานต่างด้าว : กรณีศึกษาคนไทยในจังหวัดปทุมธานี

  วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (ก.ค. - ธ.ค. 2561)

 4. บทความวิชาการ

  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลหนองบอน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9

 5. บทความวิชาการ

  นโยบายสาธารณะ: การบริหารและการจัดการภาครัฐ

  วารสานสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ฉบับพิเศษ ปี 2018

 6. บทความวิชาการ

  The Promoting Factor for co-existence with Thais: A Case Study of Migrant Workers in Pathum Thani, Thailand

  Asian Political Science/1-2018

 7. บทความวิชาการ

  The Promoting Factor for co-existence with Thais: A Case Study of Migrant Workers in Pathum Thani, Thailand

  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 4th International social Sciences and Business Research Conference

 8. บทความวิชาการ

  แนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงานต่างด้าวกับคนไทยในจังหวัดปทุมธานี

  เอกสารการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2560 (Proceeding)

 9. บทความวิชาการ

  แบบอย่างความคุ้มค่าจากสิ่งของทรงใช้

  วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม/ฉบับที่ 11 ฉบับพิเศษ/2560

 10. บทความวิชาการ

  บทบาทของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์

  วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์/ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 /2559

 11. บทความวิชาการ | download

  การปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของคนไทยและแรงงานต่างชาติในประชาคมอาเซียน

  วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา/ฉบับที่2(พิเศษ)/2559

 12. บทความวิชาการ

  การปรับตัวตามบริบททางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นอีสาน

  วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร/ปีที่ 4 ฉบับที่1/2016

การพัฒนาตนเอง

 1. การใช้งาน Microsoft Power IB
 2. การใช้โปรแกรม Microsoft Power IB
 3. การใช้โปรแกรม Microsoft Power IB
 4. โครงการอบรม TQA Criteria
 5. โครงการอบรม TQA Criteria
 6. ศึกษาดูงานสำนักงานสถิติและวิจัยแห่งชาติ
 7. สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
 8. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติงาน
 9. ประชาธิปไตยย่างก้าวเพื่อการพัฒนา
 10. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียว ครั้งที่4 รุ่น2
 11. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียว ครั้งที่3 รุ่น2
 12. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียว ครั้งที่2 รุ่น2
 13. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 61 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60
 15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 61 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60
 16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัย.oยุค 4.0 Plus
 17. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 18. การใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ
 19. เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา:จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ
 20. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียวรุ่นที่ 2
 21. Global-ASEAN and Eevolving Regional Architecture
 22. การจัดการหลักสูตรรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภายในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 23. การประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ
 24. การเขียนบทความวิชาการ
 25. สัมนาหัวข้อ เดินหน้าประเทศไทยสู่อาเซียน 2025
 26. โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)
 27. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา2557
 28. อบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน
 29. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และผ่านครั้งเดียว
 30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560
 32. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 33. กฎหมายในการปฎิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 34. อบรมการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
 35. โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและการประเมินผลระยะ2
 36. การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้5ด้าน ตามกรอบการมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึษาแห่งชาติ
 37. โครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
 38. โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 39. โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 40. โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 41. การอบรมเชิงปฎิบัติการอาจารย์ประจำหลักสูตรกับประกันคุณภาพการศึกษา
 42. งานประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
 43. อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 44. การจัดตั้งหน่วยงานและการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 45. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่น2
0%
Drag View Close play