อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

Bachelor of Arts Program in Information Science

ประธานสาขา

อ.มนตรี ชินสมบูรณ์

montree@vru.ac.th

การศึกษา

  • วท.ม

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  • วท.บ

    มหาวิทยาลัยราชฏรำไพพรรณี

0%
Drag View Close play