อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • รศ.ม.

  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชนที่ 6 เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  กระแสการชื่นชอบศิลปินเคป๊อป (K-POP) เกาหลีในประเทศไทย

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุึษยศาสตรืและสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2

 2. บทความวิชาการ

  การวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์

  วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

 3. บทความวิชาการ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกลุ่มชุมชนเกษตรอินทรีย์

  การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 The 41St National and International Graduate Research Conference

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 3. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานและขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
 5. การประชุมวิชาการการนำเสนอผลสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2561
 6. โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
 8. ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20
 9. ประชุมวิชาการ สวทช. ปี 2018
 10. การยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 11. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎกับการพัฒนาท้องถิ่น
 12. การยกระดับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 13. พัฒนาสมรรถนะทีมงานวิจัยเครื่องมือวิจัยชุมชนและถอดบทเรียน
 14. ย้อนรอย 20- ปี กระจายอำนาจ
 15. การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 16. การวิจัยคุณภาพ
 17. การใช้งานระบบ CHE QA Online
 18. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 19. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 20. เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus
 21. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ "Productive Learning"
 22. การทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 23. การใช้สถิติวิเคาราะห์ข้อมูลและการนำเสนอ
 24. กิจกรรม QA Sharing Day
 25. การเขียนบทความวิจัย
 26. ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า เรื่องเติมชีวิต คืนชีวาประชาธิปไตย
 27. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
 28. เตรียมความพร้อมทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
 29. การเขียนบทความวิชาการ
 30. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเะมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558
 31. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
 32. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะของคณาจารย์
 33. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 34. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
 35. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0
 36. อบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 37. อบรมบทสรุปของการสอนคือการวัดและประเมินผล
 38. อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx
 39. เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
 40. การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 41. คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในศตวรรษที่ 21
 42. โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 43. โครงการการทวนสอบเพื่อการประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยืประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 44. โครงการการทวนสอบเพื่อการประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยืประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 45. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
 46. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
 47. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
 48. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play