อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • ศศ.ม.

  ม.รามคำแหง

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลท่าแยก

 2. วิจัย

  วิจัยและพัฒนาสร้างพลังร่วมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ณ จังหวัดสระแก้ว

 3. วิจัย

  การกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

 4. วิจัย

  การศึกษาวิจัยเปรียบเทียบระบบการเมืองการปกครอง การเลือกตั้ง พรรคการเมือง และองค์การจัดการเลือกตั้ง

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  แนวโน้มในอนาคตในรายวิชาการบริหารรัฐกิจ

  วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน 2562 - ธันวาคม 2562

 2. บทความวิชาการ

  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดภายในดรงเรียนในพื้นที่ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

  6th Engagement Thailand Annual Conference

 3. บทความวิชาการ

  Gender Diversity in Policing

  Proceedings 5th National and International Conference on Administration and Management

 4. บทความวิชาการ

  พระราชดำริกับนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

  วารสารการเมือง การบริหารและกฎหมาย ฉบับพิเศษ (กันยายน - ตุลาคม 2560)

 5. บทความวิชาการ

  Female Police Officer’s Perception toward Gender Diversity Management in Policing: A Case Study of Klongluang Provincial Police Station, Thailand

  2017 ASEAN SYNPOSIUM OF CRIMINOLOGY PROCEEDING

 6. บทความวิชาการ

  การกำหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

  Proceeding of the 41th National and 5th International Graduate Research Conference

 7. บทความวิชาการ

  Diversity Management in Police Organization in Thailand

  Journal of Thai Interdisciplinary Research

 8. บทความวิชาการ

  Diversity Management in Police Organization in Thailand: A Case Study of Khlongluang Provincial Police Station, Pathumthani, Thailand

  Journal of Thai Interdisciplinary Research

การพัฒนาตนเอง

 1. หลักนิติธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. อาเซียนกับการย้ายถิ่นที่ไม่ปกติของโรฮิงญา
 3. อบรมยุโรปหันขวา?
 4. สัมมนา NIDA international Conference for Case Studies
 5. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 6. สัมมนาASEAN AND the World Disorder
 7. อบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม
 8. อบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะการเขียนบทความวิจัย
 9. การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
 10. หลักสูตรบวชเนกขัมมะบารมี รุ่น 205
 11. 5TH National and International Conference on Administration and Management
 12. ผ่าวิกฤติปาเลสไตน์
 13. มาเลเซียไทยทวิภาคีสัมพันธ์ในบริบทของอาเซียน
 14. การเสวนาสนทนาระหว่างศาสนาอิสลามและพุทธฯ
 15. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดความขัดแย้งฯ
 16. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 17. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 18. ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้นฯ
 19. เสวนาประจำปีThailand 4.0
 20. ประชุมวิชาการ 7th ASIAN Constitutional Law Forum
 21. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย
 22. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพันธกิจสัมพันธ์ฯ
 23. Seeds Of Peace
 24. การวิจัยเชิงคุณภาพ
 25. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
 26. เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค4.0plus
 27. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 28. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 29. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วฯ
 30. Valaya ITA Day
 31. ประชุมวิชาการนานาชาติการค้าอาเซียน
 32. ประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมาย
 33. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
 34. โครงการจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รู้ใช้พลังงาน
 35. Global ASEAN and Evolving Regional Architecture
 36. การเขียนบทความวิจัย
 37. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็วฯ ครั้งที่ 3
 38. อบรมพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณ
 39. ประชุมวิชาการ "เติมชีวิตคืนชีพประชาธิปไตย"
 40. อบรมกฎหมายในการปฎิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 41. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
 42. สัมมนา " กระบวนการสันติภาพ"
 43. Information, Open Government, Democratic Government and Public Administration
 44. อบรมประกันคุณภาพภายใน 57
 45. หลักสูตรทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้วและครั้งเดียวผ่าน
 46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 47. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 48. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 49. โครงการอบรมหัวข้อ ควาทท้าทายการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล
 50. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 51. อบรมปฎิรูประบบสอบสวน
 52. โครงการการทวนสอบเพื่อการประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยืประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 53. การประชุมวิชาการรัฐศาสตรืและรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 15
 54. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play