อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาดุริยางคศิลป์

Bachelor of Arts Program in Music

เลขานุการสาขา

ผศ.วงศ์วริศ นิพิฐวิทยา

การศึกษา

 • MA.

  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. งานสร้างสรรค์

  Asian Horn Festival 2018

  Asian Horn Festival 2018 Program book

 2. งานสร้างสรรค์

  การเผยแพร่และเข้าร่วมการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

  การจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 3. งานสร้างสรรค์

  International Jazz Confarence 2019

  International Jazz Confarence Program book

 4. งานสร้างสรรค์

  การแสดง International Jazz Conference 2019

  International Jazz Conference 2019

 5. งานสร้างสรรค์

  กิจการเผยแพร่และเข้าร่วมการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

  การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

 6. งานสร้างสรรค์

  Asian Horn Festival 2018

  Asian Horn Festival 2018

 7. งานสร้างสรรค์

  เทศกาลดนตรีนานาชาติ

  เทศกาลดนตรีนานาชาติ

 8. งานสร้างสรรค์

  บทประพันธ์เพลงเข่งปลาทู สำหรับวงดนตรีสมัยนิยม

  ผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติปี 2560

 9. งานสร้างสรรค์

  บทเพลงสร้างสรรค์ในละครเวทีดนตรีร่วมสมัย

  Music,MYTHS & REALITIES 2017

 10. เอกสารประกอบการสอน

  ปฏิบัติทองเหลือง3

  2560

การพัฒนาตนเอง

 1. การประชุมเครือข่ายดนตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยและประชุมวิชาการนานาชาติ
 2. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์
 3. เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 4. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ วันที่ 1
 6. คอนเสิร์ตแฟลชม๊อบร่วมกับวงHornPure วงเบอลินฟิวฮาร์โมนิค
 7. การบรรยายพิเศษ
 8. โครงการสัมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 9. โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 10. การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมระดับชาติปี 2560
 11. ดนตรีกับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
 12. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 13. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
 14. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 15. จัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
 16. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2
 17. สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์ รู้ใช้พลังงาน
 18. Open House เสวนาดนตรี Music Education : Next Generation
 19. การเขียนบทความวิชาการ
 20. ให้ข้าราชการ อาจาย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกันคุณภาพภายใน 57
 21. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 22. ให้อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมอบรมกฎหมายฯ
 23. ให้อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการบทสรุปขอบการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2 ;วันที่ 27 เมย 59
 24. การจัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 25. โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา
 26. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
 27. การประชุมวิชาการนานาชาติทางด้านดนตรีคลาสสิก
0%
Drag View Close play