อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาทัศนศิลป์

Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Arts

ประธานสาขา

อ.ดร.ออมสิรี ปานดำรงค์

การศึกษา

 • ศ.ม.

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. งานสร้างสรรค์

  ฉันเกิดในรัชกาลที่9

  นิทรรศการอครศิลปินเหนือเกล้า

 2. งานสร้างสรรค์

  ชิ้นที่1 ชื่อผลงาน symbol of life I , ชิ้นที่ 2 ชื่อผลงาน symbol of life II

  thai artists 2016 contemporary artists award /2016

 3. งานสร้างสรรค์

  พื้นที่แห่งชีวิต

  thai artists 2016 contemporary artists award /2016

 4. งานสร้างสรรค์

  ชิ้นที่ 1 เรือไวกิ้ง แอด กระบี่ , ชิ้นที่ 2 สัมพันธภาพแห่งจิต1 , ชิ้นที่ 3 สัมพันธภาพแห่งจิต2

  นิทรรศการศิลปกรรม ART CAMP ประจำปี 2559 โดยกองทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสสรค์ศิลปะ ม๔ลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

 5. งานสร้างสรรค์

  งานสร้างสรรค์ : ชิ้นที่ 1 เรือไวกิ้ง แอด กระบี่ , ชิ้นที่ 2 สัมพันธภาพแห่งจิต1 , ชิ้นที่ 3 สัมพันธภาพแห่งจิต2

  นิทรรศศิลปกรรม ART Camp ปี2559

 6. งานสร้างสรรค์

  ความสัมพันธืของจิต หมายเลข 1

  นิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาในรายวิชาแกนพื้นฐานทางทัศนศิลป์ / 2559

 7. งานสร้างสรรค์

  ชิ้นที่1 ชื่อผลงาน พื้นที่แห่งชีวิต , ชิ้นที่ 2 ชื่อสัญลักษณ์แห่งชีวิต

  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่อง รายชื่อผู้ผลงานดีเด่นโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติครุศิลปะสร้างสรรค์ศิลป์กับศิลปแห่งชาติ (จิตกรรม ) รุ่น 7/ 2559

การพัฒนาตนเอง

 1. คำสั่งให้ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมโครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมขององค์กร วันที่ 12-13 มีค 61 (สนง อธิการบดี)
 2. อาจารย์และบุคคลเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ วันที่ 28 กพ 61
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (วันที่ 10 - 12 มค 61)
 4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (วันที่ 18 - 20 ตค 60)
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) วันที่ 20 - 22 กค 60
 6. ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม Staff ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS)
 7. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 8. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 9. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 10. ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า 2560
 11. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ. ใหม่
 12. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 1-2 มิย 60
 13. ไปอาจารย์ไปราชการ กิจกรรมศิลปะสัญจร ART camp ปี2560
 14. โครงการอาสาศิลป์ รุ่นที่1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ร.9
 15. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 (วันที่ 23 กพ 60)
 16. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรทำอย่างไรให้เสร็จและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 2 (วันที่ 23 กพ 60)
 17. โครงการอาสาศิลป์ workshop ครั้งที่1
 18. โครงการ กิจกรรมแสดงผลงานของคณาจารย์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ ไม่ใช้งบประมาณ (อ ชยานันท์)
 19. ห้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Shaing Day ระดับคณะ และ วิทยาลัย ประจำปี 59 วันที่ 18 มค 60.
 20. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมโครงการ สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รุ้ใช้พลังงาน เพื่อสร้างจิตสำนึกการคิดใช้พลังงานอย่างประหยัด วันที่ 13 มค 60
 21. นำเสนอและชี้แจงรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัย
 22. ให้พนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการ ณ ต่างประเทศ (อ ออมสิรี ปานดำรงค์)
 23. ให้อาจารย์ไปราชการวันที่ 17 - 21 สค 59 (อ. ออมสิรี)
 24. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม วันที่ 25 - 26 กค 59
 25. ให้พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง เข้าร่วอบรมโครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)
 26. ให้ข้าราชการ อาจาย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกันคุณภาพภายใน 57
 27. ให้คณาจารย์เข้าอบรมหลักสูตร ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน วันที่ 10 มิย 59
 28. ศิลปะสัญจร ART CAMP 2559
 29. ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ
 30. ให้อาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมอบรมกฎหมายฯ
 31. เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 32. ให้อาจารย์ไปราชการ 7 - 10 กพ 59
 33. เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรมโครงการ อาจารย์ใหม่มือาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2
 34. เรื่อง ให้คณาจารย์เข้าอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2
0%
Drag View Close play