อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

ประธานสาขา

อ.ฤทัย สำเนียงเสนาะ

การศึกษา

 • คม.

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

งานวิจัย

 1. วิจัย

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดปทุมธานี: การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยอบสู่แนวทางวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

 2. วิจัย

  การศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 3. วิจัย

  การศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 4. วิจัย

  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเมือง กึ่งชนบท โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จัวหวัดปทุมธานี: การสร้างเศรษฐกิจฐานรากบนความสัมพันธ์ไทยพุทธ-มุสลิม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยอบสู่แนวทางวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองสิบสาม หมู่ 7 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม: แบบอย่างจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์

 2. บทความวิชาการ

  กลยุทธ์ทางสังคมกับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”

 3. บทความวิชาการ

  กลยุทธ์ทางสังคมกับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”

การพัฒนาตนเอง

 1. อบรมหลักสูตร ส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน สำหรับผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 2. สัมมนา Innovation and sustainable developmet of English language teaching (ELT) in the digital world
 3. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 4. อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 5. อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ productive learning
 6. หลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของ คณาจารย์และบุคลากร
 7. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 8. Teaching and Learning Vocabulary by Professor Paul Nation
 9. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 10. เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และไม่ลักลอกผลงานทางวิชาการ
 11. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online
 12. การประชุมสัมมนาวิชาการ The 4th Engagement Thailand Annual Conference: University Social Commitment in a Challenging Century
 13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
 14. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 15. กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างาภาครัฐตาม พรบ. ใหม่
 16. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2559
 17. อบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 18. สัมมนาวิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference "University - Community Convergence"
 19. สัมมนาวิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference
 20. โครงการถอดบทเรียนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 21. อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง “Google Apps for Education” รุ่นที่ 5
 22. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 23. โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนของการวัดและประเมินผลระยะที่ ๒
 24. โครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
 25. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม การทำงานในลักษณะนักวิชาการทำงานร่วมกับชุมชน
 26. อบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจาย์ใหม่ประจำปีการศึกษา 2558
 28. โครงการอบรม "ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล"
 29. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 30. โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา"
 31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานด้านพันธกิจเพื่อสังคม "วิชาการรับใช้สังคม"
 32. งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู (EDUCA 2015) ครั้งที่ 8
 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 2"
 34. โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะอาจารย์และบุคลากรในงานบริการวิชาการ
 35. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "อาจารย์ใหม่มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 2"
0%
Drag View Close play