อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • ศศ.ม

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 • ศศ.บ

  มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัย

 1. วิจัย

  โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างพลังรวมในการพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ตามฟหลัหเศรษฐกิจพอเพียง

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บ้านทับช้าง หมู่ที่ 4 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 มรภ.อุตรดิตถ์

 2. บทความวิชาการ

  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของชุมชนด้วยวิถีชาวชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนศรัทธา จ.ปทุมธานี

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มรภ.บุรีรัมย์

การพัฒนาตนเอง

 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายเชิงสมรรถนะและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานโยบายเชิงสมรรถนะและแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
 3. อบรม CHE QA Online
 4. อบรม CHE QA Online
 5. อบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 6. ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ female agency and Islamic Activism
 7. สัมมนาวิชาการ "งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"
 8. ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการเชิงสมรรถนะการเขียนบทความวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่สู่การยกระดับผลงานเชิงวิชาการ
 10. ทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562
 11. เสวนาวิชาการทิศทางของงานระดมทุนและอาสาสมัครฯ
 12. อบรมหลักสูตรส่งเสริมคนดีรักษาคนเก่งปลูกจิตสำนึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน (จิตอาสากับการรับใช้สังคม)
 13. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ QA Sharing
 14. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
 15. โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัย สำหรับนักวิจัยทางสังคม
 16. อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์แบบมีส่วนร่วมและการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
 17. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ
 18. เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
 19. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 20. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ-วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
 21. การประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคมระดับชาติ
 22. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 30 พย - 1 ธค 60 (สสส)
 23. NIDA-ICCS 2017 Proudly invites Scholars and Student to attend
 24. ประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยั่งยืน
 25. การสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลีของสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
 26. การสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลี
 27. ร่วมงานสัมนาวิชาการเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ครบรอบ 63ปี เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช กับงานสังคมสงเคราะห์
 28. การสำรวจและการประเมินความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 29. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุม
 30. นักวิชาการเพื่อสังคม(Inhouse)
 31. การจัดการเรียนรู้ 4.0 ครั้งที่ 1
 32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 33. โครงการบทสรุปของการสอนคือการวัดและการประเมินผล
 34. การจัดทำผลการเรียนรู้มาตราฐาน 5 ด้าน ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิการศึกษา 5 ด้าน
 35. การประชุมสัมนาสังเคราะห์เบื้องต้นของชุดโครงการวิจัย ความเปลี่ยนแปลง ชนบทในสังคมไทย ประธิปไตยบนวามเคลื่อนไหว
 36. การทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ
 37. การอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารยืประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพ
 38. การประชุมวิชาการ Engagement
 39. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่
 40. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play