อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

กรรมการสาขา

อ.ธีระศักดิ์ เครือแสง

การศึกษา

 • อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ปร.ด.)

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว (ศศ.ม)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • การศึกษาบัณฑิต ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา (กศ.บ.)

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 8 ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 2. วิจัย

  ผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวโยนิโสมนสิการที่มีต่อความสามารถในการคิดรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีฯ

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

  การประชุมวิชาการระดับชาติและนิทรรศการครั้งที่1ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์/1/2562

 2. บทความวิชาการ

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติครั้งที่1ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์/ฉบับที่1/2562

 3. บทความวิชาการ

  พุทธวิธีในการคิดเพื่อการพัฒนากระบวนการความคิดสร้างสรรค์

  การปรุชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่4นวัตกรรมการจัดการ:สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน/ฉบับที่1/2562

 4. บทความวิชาการ

  การศึกษาคุณภาพชีวิตกับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

  การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่1 ปี2561

 5. เอกสารประกอบการสอน

  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาความคิดสร้างสรรค์

  เอกสารประกอบการสอน รายวิชาความคิดสร้างสรรค์

 6. บทความวิชาการ

  ปัจจัยด้านจิตลักษณะและด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการมีจิตอาสาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดปทุมธานี

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่6 ฉบับที่3 เดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ.2559

การพัฒนาตนเอง

 1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตรทางด้านสังคมศาสตร์
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพระดับอุดมศึกษา ในการค้นหา BEST Practice
 3. รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. เข้าร่วมโครงการอบรม CHE QA Online
 5. ศึกษาดูงานด้านการให้คำปรึกษา การดูแลสุขภาพจิต การให้คำปรึกษา การเรียน อาชีพ และชีวิตแก่นักศึกษา
 6. อบรมหลักสูตร พัฒนาสมรรถนะตามพันธกิจมหาวิทยาลัย เรื่อง เทคนิคการสอนอย่างความคิดสร้างสรรค์
 7. โครงการอบรมบุคลากรหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
 8. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ2562และจัดทำแผนปฏิบัติการของคณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ2563
 9. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม"การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2561"
 10. กิจกรรม การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2561
 11. โครงการ Research Zone (2019):Phase 140
 12. โครงการจัดการประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 13. ประชุมปฏิบัติการเรื่อง การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 สู่การปฏิบัติ
 14. อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Creativity and CBT"ถ่ายทอดCBTอย่างมีความคิดสร้างสรรค์"
 15. โครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินงานขององค์กร
 16. โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษVRU Grad English Test สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
 17. ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทมหาวิทยาลัยาชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 18. โครงการอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง Acceptance and Commitment Therapy : Third-Wave Cognitive Behavioral Therapy
 19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(QA Sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกาา 2560
 20. โครงการ Research zone :Phase 130 หลักสูตร ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม : แนวคิดและแนวทางที่นิยม
 21. ร่วมประชุมชี้แจงบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
 22. อบรมหลักสูตร "อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป"
 23. โครงการวไลยอลงกรณ์รัน 2017 "VALAYA ALONGKORN RUN 2017"
 24. โครงการ "คลีนิควิจัย"
 25. การปรับระบบการจองรายวิชาผ่านระบบออนไลน์
 26. ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่18 ปี 2560 "น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด"
 27. ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ:ชีวิตดีเปลี่ยนได้ด้วยศาสตร์แห่งใจ "Thailand National Conference on Psychology(TNCP2017):Enabling Change and Quality of Life though Psychology"
 28. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560
 30. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดดารเรียนรู้เชิงผลิตภาพ"(Productive learning)
 31. ประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่11 ประจำปี2560 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand4.0"
 32. หลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่"
 33. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา2559"
 34. การถ่ายทอดตัวบ่งชี้แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 35. โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 36. โครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตรระยะสั้น
 37. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร"ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่1(รุ่นที่2)"
 38. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่41 และนานาชาติ ครั้งที่5
 39. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการ"
 40. ประชุมวิชาการชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่1 Keep Calm And Leam CBT
 41. ประชุมสัมมนางิชาการ The 3rd Engagement Thailand Annual Conference
 42. หลักสูตร "นักวิขาการเพื่อสังคม" ระยะสั้น (In House)
 43. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง"Google Apps For Educaton" รุ่นที่5
 45. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2559
 46. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2560และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
 47. หลักสูตร "การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1"
 48. โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 49. หลักสูตรการอบรมการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้5ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 50. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา2558
 51. การใช้โปรแกรมspeexxสำหรับอาจารย์ใหม่
 52. อบรมโครงการ "อาจารย์ใหม่มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา2558"
 53. โครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
 54. โครงการอบรมหัวข้อ "ความท้าทายของการเรียนการสอนภายใต้นิเวศดิจิทัล"
 55. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 56. โครงการการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพ:การอบรมเชิงปฏิบัติการ"อาจารย์ประจำหลักสูตรกับการประกันคุณภาพการศึกษา"
0%
Drag View Close play