อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร

Bachelor of Arts Program in Thai Language for Communicative Innovation

เลขานุการสาขา

อ.วสนันท์ อิทธิมีชัย

การศึกษา

 • อ.ม. (ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ว.บ.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. ตำรา

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

  ตำราการใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร ปีที่พิมพพ์ 2560

 2. บทความวิชาการ

  ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อความหมายของบทเพลงกับมิวสิกวิดีโอของปาน ธนพร แวกประยูร (RELATION OF MEANING BETWEEN SONG AND MUSIC VIDEO OF PARN THANAPORN WEAKPRAYOON)

  บทความฉบับสมบูรณ์ในรายงานการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1

 3. บทความวิชาการ

  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากวัสดุรังไหมกรณีศึกษากลุ่มรังไหมประดิษฐ์จังหวัดสระบุรี

  การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากวัสดุรังไหมกรณีศึกษากลุ่มรังไหมประดิษฐ์จังหวัดสระบุรี

 4. ตำรา

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการสื่อสาร หน่วยที่ 2 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อการสื่อสาร

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 1
 2. โครงการเพิ่มพูนความรู้ภาษาไทยร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
 3. การบรรยายทางวิชาการ "ลิลิตพระลอจากมุมมองสองซีกโลก"
 4. ให้อาจารย์และบุคลกรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
 5. แต่งตั้งคณะกรรมการ และให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ productive learning
 6. ให้บุคลากรสายวิชาการเช้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
 7. ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรับบุคลากและบุคคลทั่วไป
 8. ให้อาจารย์และบุคคลเข้าร่วมโครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 9. งานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยนววิถี วิธีวิทยา
 10. โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลการ
 11. การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1
 12. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online
 13. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 14. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 15. โครงการจัดการมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙"
 16. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Shaing Day ระดับคณะ และ วิทยาลัย ประจำปี 59 วันที่ 18 มค 60.
 17. ให้คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร คณาจารย์นิเทศสหกิจ
 18. งานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (The 2nd National Conference of Industrail Technology)
 19. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิชาการ"
 20. อบรมประกันคุณภาพภายใน 57
 21. อบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 22. อบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่วิถีชีวิตพอเพียง
 23. อบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 24. งานประชุมวิชาการ "ชาติพันธุ์สังสรรค์ภาษา - วัฒนธรรมสืบสาน"
 25. อบรมโครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดแะลประเมินผล ระยะที่ 2
 26. อบรมการจัดทำมาตฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 27. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ 2558
 28. อบรมเรื่อง ภาษาศาสตร์เพื่อครูภาษาไทย
 29. อบรมโครงการ อาจารย์มืออาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558
 30. โครงการอบรมการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
0%
Drag View Close play