อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

เลขานุการสาขา

อ.บุษบา แฝงสาเคน

boosaba.pang@vru.ac.th

การศึกษา

 • ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  การศึกษาเปรียบเทียบอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ทางด้านความรัก ในบทเพลงสากล และเพลงไทยสากลในยุคปัจจุบัน

  รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 10

 2. บทความวิชาการ

  A SYNTACTICAL ANALYSIS OF PHRASE STRUCTURES USED IN ED SHEERAN’S SONGS

  รายงานการประชุมวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 3. บทความวิชาการ

  การศึกษาข้อผิดพลาดการออกเสียงท้ายของกลุ่มคำกริยาปกติ /ed/ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

  รายงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 4. บทความวิชาการ

  การศึกษาอุปลักษณ์ในการบัญญัติศัพท์ใหม่ ของสื่อสิ่งพิมพ์ในแวดวงการบันเทิงไทย The study of Coinage’s metaphors in Thailand Entertainment Industry.

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ

 5. บทความวิชาการ

  การศึกษาลักษณะการใช้คำสรรพนามแทนตนเองและคำอ้างอิงถึงบุคคลอื่น ของคนดังที่ใช้ผ่านสื่อมวลชน The Study of Characteristics in Using Pronouns and References to Other Persons of Thai Celebrities via the Ma

  รายงานรวบรวมบทความวิจัยการประชุมวิชาการระกับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเแียงเหนือ 2017

 6. บทความวิชาการ

  THE STUDY OF ERRORS IN PAST TENSE VERB FORM USAGE OF STUDENTS FROM FACULTY OF ENGINEERING, KASETSART UNIVERSITY

  Proceedings The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

 7. บทความวิชาการ

  การวิเคราะห์ความหมายแฝงด้านนัยประหวัดของสัตว์ชนิดต่างๆที่สะท้อนความเชื่อของคนไทย (Analysing Connotative Word Meanings of Thai People's Animal Beliefs)

  รายงานรวมบทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่3 ประจำปี 2559 วันที่ 16 กรกฎาคม 2559

การพัฒนาตนเอง

 1. งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 2. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยในมนุษย์
 3. โครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินการขององค์กร
 4. ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
 5. โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)
 6. อบรมโครงการ "Smart Approaches to using Technology in language Teaching and Learning "
 7. ความรู้ทางภาษาศาสตร์กับการทดสอบทางสมรรถภาพทางภาษา
 8. ปาฐกถาพิเศษ "อำนาจของภาษา: ความรัก ความเครียด ความรุนแรง ความปรองดอง ภาษาบันดาลได้"
 9. ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 10. การอบรมเชิงปฏิบัติงาน การใช้งานระบบ CHE QA Online
 11. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 13. การจัดการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (productive Learning)
 14. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP
 15. Metaphor&Ideology
 16. Metaphor and Ideology
 17. QA Sharing โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 18. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
 19. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ประจำปีการศึกษา 2559
 20. สัมมนาวิชาการระดับชาติภาษาและภาษาศาสตร์ ประจำปี 2559
 21. สัมมนาวิชาการระดับชาติภาษาและภาษาศาสตร์
 22. โครงการอบรมหลักสุตรการพัฒนาคุณลักษณะและของคณาจารย์ฯ (ไปวัด)
 23. ให้ข้าราชการ อาจาย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประกันคุณภาพภายใน 57
 24. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จแล้ว และครั้งเดียวผ่าน
 25. อาจารย์และบุคลาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 60 และทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 59
 26. 25 พ.ค. 2559 ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 27. เข้าอบรมหลักสุตร การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 28. อบรมโครงการส่งเสริมบุคลากรในมหาวิทยาลัยสู่วิถีชีวิตพอเพียง
 29. อบรมกฎหมายฯ
 30. รอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสอนแบบ Active Learning
 31. การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 32. การจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 33. ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 34. โครงการอบรมหัวข้อ "Plagiarism" ไม่รู้ไม่ได้แล้ว
 35. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา2558
 36. อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และอีเลิร์นนิง เพื่อผลิตผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
 37. อบรมโครงการ "อาจารย์ใหม่มืออาชีพ"
0%
Drag View Close play