อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts Program in English

กรรมการสาขา

อ.ปวิช เรียงศิริ

การศึกษา

 • ศศ.ม. (การแปลภาษาอังกฤษและไทย)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศศ.บ. (อังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 1

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี

 2. วิจัย

  การพัฒนานักวิจัยผ่านโจทย์แบบบูรณา การ "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ สังคมสูงวัยที่มีสุขภาพดี พึ่งพาตนเอง เสริมพลังสร้างนวัตกรรมทางสังคมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิต" เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม จังหวัดปทุมธานี

 3. วิจัย

  โครงการสำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลกระทบด้านบริการวิชาการของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 4. วิจัย

  โครงการ การสำรวจการปรับตัวของ ชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาด ของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานีและ จังหวัดสระแก้ว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิจัย | download

  การศึกษาข้อผิดพลาดการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

  Journal of Business Administration and Languages (JBAL)

 2. บทความวิชาการ

  AN ALYSIS OF FLOOD PROBLEMS AND RISK MANAGEMENT RECOMMENDATIONS: A CASE STUDY OF BOAT TOUR OPERATOR AT CHANKASEM PALACE in PHRA NAKHON SI AYAUTTAYA PROVINCE

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ปีที่ 11 ฉบับที่1 มกราคม-เมษายน 2564

 3. บทความวิจัย

  Analysis of Frequently-used Modal Auxiliary Verbs on Amazing Thailand Websites

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 12”

 4. บทความวิจัย

  Analysis of Frequently Used Adjectives Describing Authenticity on the Amazing Thailand Website: A Corpus-based Study

  รายงานสืบ เนื่องจากการ ประชุมวิชาการ ระดับชาติราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง วิจัย ครั้งที่ 9

 5. บทความวิชาการ

  กลวิธีการแปลคำทางวัฒนธรรมประเภทคำนามและนามวลีจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ กรณีศึกษาเรื่อง สิบปีในสวนโมกข์ แต่งโดย พุทธทาสภิกขุ

  ายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 10

 6. บทความวิชาการ

  A SYNTACTICAL ANALYSIS ON PHRASES STRUCTURE USED IN ED SHEERAN’S SONGS

  รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 7. บทความวิชาการ

  การศึกษาข้อผิดพลาดการออกเสียงท้ายของกลุ่มคำกริยาปกติในรูปอดีตกาล /-ed/

  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562

 8. บทความวิชาการ

  The Translation Strategies of Buddhist Terms from Thai into English in DHUTANGA: WHAT TO DO? WHERE? WHAT FOR? By P.A. Payutto

  2nd National and International Research Conference 2018 (NIRC II 2018) "Entrepreneurial University in the 21st Century: Development of Entrepreneurship Education and Research for Social Sustainability

 9. บทความวิชาการ

  TRANSLATION STRATEGIES OF FIRST AND SECOND-PERSON SINGULAR PRONOUNS BASED ON SOCIAL FACTORS FROM ENGLISH INTO THAI IN JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL

  Proceedings: The 41st National and 5th International Graduate Research Conference

 10. บทความวิชาการ

  Translation Strategies of Perfect Tense Verb Phrases from English to Thai in Robinson Crusoe

  รายงานรวมบทความวิจัยสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

การพัฒนาตนเอง

 1. การบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62
 2. International Conference on Education, Psychology, and Social Studies
 3. งานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (วันที่ 26 มิย 62)
 4. โครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)
 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 1 มิย 62
 6. โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (ทำแผนคณะ วันที่ 27 - 28 พค 62 ณ เขาใหญ่)
 7. โครงการทบทวนแผนปฏิบติการ ประจำปีงบประมาณ 2562ฯ (วันที่ 8 พค 62 ณ ห้องประชุม 8406)
 8. การศึกษาอุปลักษณ์จากมุมมองภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา
 9. 1st Annual English for International Communication Seminar 2019
 10. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5
 11. 2nd National and International Research Conference 2018 (NIRC II 2018)
 12. Smart Approaches to Using Technology in Language Teaching and Learning
 13. งานประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตรืไทย นววิถีวิธีวิทยา
 14. ปาฐกถาพิเศษ อำนาจของภาษา: ความรัก ความเครียด ความรุนแรง ความปรองดอง ภาษาบันดาลได้
 15. อบรม Staff ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS)
 16. อบรม Staff ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (TCAS)
 17. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 18. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 19. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 20. อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ วันที่ 15 - 16 มิย 60
 21. อบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 22. เข้าร่วมอบรม การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ ในวันที่ 24 มีค 60
 23. หลักสุตร หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และหลักการของ ICH GCP 8-9 มค 60.
 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑืมาตรฐานตัวช่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA)ฯ
 25. โครงการ Metaphor & Ideology
 26. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 31 มค 60
 27. สัมมนาวิชาการ ระดับชาติภาษาและภาษาศาสตร์
 28. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 58 ครั้งที่ 2
 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบติการประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการณ์ประจำปีงบประมาณ 2559
 30. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 31. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559
 32. ทำผลงานวิชาการอย่างไรให้เสร็จเร็ว และครั้งเดียวผ่าน
 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบติการประจำปีงบประาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการณ์ประจำปีงบประมาณ 2559
 34. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 35. โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
 36. การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ (R&D)
 37. Active Learning: Using English for Teaching Across the Curriculum
 38. สัมมนาการแปลสู่การเป็นนักแปลมืออาชีพ
0%
Drag View Close play