อาจารย์ประจำ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

เลขานุการสาขา

อ.ดวงพร อุไรวรรณ

การศึกษา

 • รป.ม.

  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  แนวคิดเศรษฐกิจสีน้ำเงินกับผลประโยชน์แห่งชาติทางท้องทะเลของประเทศไทย

  วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 2. บทความวิชาการ

  ภาวะสมองไหลของประเทศไทยกับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  มนุษยสังคมปริทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การพัฒนาตนเอง

 1. โครงการวิพากษ์โมเดลการทำงานตามเกณฑ์EdPEx
 2. การอบรมและศึกษาดูงานสำนักงานสถิติแห่งชาติ
 3. การอบรม CHE QA ONLINE
 4. โครงการอบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 5. งานสัมมนาวิชาการเพื่อราษฎร ศาสตร์เพื่อประชาธิปไตย
 6. การศึกษาดูงานเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 7. การเสวนารัฐศาสตร์หลากฉากทัศน์ การศึกษาระบบราชการเปรียบเทียบการเมืองในระบบราชการไทย
 8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 9. การประชุมนำเสนอผลสำเร็จองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
 10. การพัฒนาพนักงานสายสนับสนุนสู่ความเป็นเลิศ
 11. การประชุมวิชาการ เรื่อง ประชาธิปไตย ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา
 12. การเสวนาวิชาการ เมื่อปลดล๊อดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด ปัญหาหรือโอกาสของสังคมไทย
 13. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561
 14. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8
 15. การทบทวนและการวางแผนประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2560
 16. การบรรยายบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 17. ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น สุรินทร์ พิศสุวรรณ
 18. การพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 19. การสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายในIQAเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพTQR
 20. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านประกันคุณภาพ QA Sharing
 21. การศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ชุมชน คลอง5
 22. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 24. โครงการเสวนาวิชาการทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทยและนโยบายสาธารณะ
 25. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
 26. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 27. โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาสู่การปฏิบัติ
 28. โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหลักการของ ICH GCP
 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA)
 30. การประชุมวิชาการ การค้าของอาเซียนและการลงทุนภายใต้นโยบายของทรัมป์ "อเมริกามาก่อน"
 31. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 32. โครงการอบรมหลักสูตร"ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่"ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
 33. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 34. โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 35. โครงการอบรมเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence)
 36. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day"
 37. โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผล ระยะที่2
0%
Drag View Close play