อาจารย์ประจำ

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Bachelor of Public Administration Program in Public Administration

อาจารย์ประจำสาขา

อ.ดร.ดาวราย ลิ่มสายหั้ว

การศึกษา

 • ร.ด.

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • รม.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  Thailand’s Foreign Policy on The Preah Vihear Temple Dispute with Cambodia during 2008-2011

  4th International Social Sciences and Business Research Conference, 22-25 November 2017, Pallazo Asmundo, Palermo, Italy

 2. บทความวิชาการ

  การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในอาหรับ: ศึกษาเปรียบเทียบอียิปต์และอิหร่าน

  วารสารสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2559)

การพัฒนาตนเอง

 1. การพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการศึกษา
 2. การทบทวนความรู้ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์
 3. ประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 เรื่องประชาธิปไตย: ก้าวย่างเพื่อการพัฒนา
 4. เสวนาเรื่องเมื่อปลดล็อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพย์ติด ปัญหาหรือโอกาสของสังคมไทย
 5. การพัฒนาศักยภาพผู้มีสิทธิเลือกตั้งรุ่นใหม่ (New Voter)
 6. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติสรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจำปี 2561
 7. การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 8
 8. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (Edpex หลักสูตรสายวิชาการ รุ่น 4)
 9. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560
 10. การพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
 11. บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 12. ความสำเร็จไม่มีข้อยกเว้น สุรินทร์ พิศสุวรรณ
 13. นำเสนอบทความในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International social Science and Business Research Conference
 14. ศึกษาดูงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 15. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 16. เสวนาวิชาการทิศทางการเมืองโลก การเมืองไทย และนโยบายสาธารณะ (การเมืองไทยกับสังคม 4.0)
 17. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 18. อบรมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
 19. สัมมนาเชิงวิชาการเรื่องนโยบายการต่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์
 20. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหลักการของ ICH GCP
 21. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (IQA)
 22. การประชุมวิชาการนานาชาติการค้าของอาเซียนและการลงทุนภายใต้นโยบายทรัมป์ "อเมริกามาก่อน"
 23. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อส่งเสริมการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรผลงานวิจัย
 24. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
 25. ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
 26. สัมมนา TU - ASEAN FORUM ครั้งที่ 12 เรื่อง "เดินหน้าประเทศไทยสู่อาเซียน 2025"
 27. โครงการถอดบทเรียนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
 28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559
 29. หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 30. โครงการอบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "EdPEx Sharing Day"
 32. โครงการเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ
 33. โครงการบทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผลระยะที่ 2
0%
Drag View Close play