อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

Bachelor of Arts Program in English for International Communication

กรรมการสาขา

อ.ศิวนนท์ นิลพาณิชย์

การศึกษา

 • อ.ม. ภาษาอังกฤษ

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University)

 • ประกาศนียบัตร

  Thai MOOC (Thai Massive Open Online Course)

 • อ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn University)

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  Critical Discourse Analysis of English News Headlines on Thai Transgender Individuals from Thai and International Websites

  Vol. 14 No. 2 (2020): The New English Teacher

 2. บทความวิชาการ

  ข้อผิดพลาดการออกเสียงพยัญชนะควบกล้ำภาษาอังกฤษท้ายคำ: หลักฐานการถ่ายทอดเสียงด้วยสัทอักษร

  ในเอกสารสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ นิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 3. บทความวิชาการ

  ทัศนคติของผู้เรียนชาวไทยต่อการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์กับติวเตอร์ชาวฟิลิปปินส์

  Proceedings การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 4. บทความวิชาการ

  กลยุทธ์ทางสังคมกับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ

  Proceedings งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9

 5. เอกสารประกอบการสอน

  Current English Grammar 2

  เอกสารประกอบการสอน

 6. บทความวิชาการ

  Language learning strategies of first-year undergraduate students

  วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

 7. บทความวิชาการ

  Translation of ladyboys’ dialogues from Thai into English: A case study of a movie, the Iron Ladies 1, and a True Love, Fake Romance short film, Change: Love...As Always

  วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์/ 33 (3)/ ก.ย-ธ.ค. 2559

 8. บทความวิชาการ

  Less-successful university learners’ wants in English learning

  Proceedings การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

การพัฒนาตนเอง

 1. การพัฒนาหลักสูตรเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (4 ธ.ค. 62)
 2. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (8 พ.ย. 62)
 3. 1st Annual English for International Communication Seminar 2019 (Jan.11, 2019)
 4. Translating ELT Research into Classroom Teaching Practice (July 6, 2018)
 5. หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะบุคลากร (EdpeX หลักสูตรสายวิชาการ รุ่น 1) (30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61)
 6. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น (15 ก.พ. 61)
 7. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร (9-11 ก.พ. 61)
 8. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 (รุ่นที่ 2) (10-12 ม.ค. 61)
 9. การเขียนบทความวิชาการและการเขียนบทความวิจัย (8-9 พ.ย. 60)
 10. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (รุ่นที่ 2) (18-20 ต.ค. 60)
 11. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป (26-27 ก.ค. 60)
 12. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) (20-22 ก.ค. 60)
 13. การวิจัยเชิงคุณภาพ (7 ก.ค. 60)
 14. การบูรณาการวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง (29-30 มิ.ย. 60)
 15. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive learning) (15-16 มิ.ย. 60)
 16. โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง: ปรัชญาสู่การปฎิบัติ (30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 60)
 17. STEAM in USA (9 พ.ค. 2560)
 18. นำเสนอผลงานการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายสหวิทยาการภาคกลาง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ 3 (31 มี.ค. 60)
 19. การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลครั้งที่ 2 (29 มี.ค. 60)
 20. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (24 มี.ค. 60)
 21. อบรมกฎหมายในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (22 มี.ค. 60)
 22. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหลักการของ ICH GCP (8-9 มี.ค. 60)
 23. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) (27-28 ก.พ. 60)
 24. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 (รุ่นที่ 2) (23 ก.พ. 60)
 25. ประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา 4.0 (21 ม.ค. 60)
 26. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning (18 ม.ค. 60)
 27. สร้างจิตสำนึกชาววไลยอลงกรณ์รู้ใช้พลังงาน (13 ม.ค. 60)
 28. อบรมเชิงปฏิบัติการผู้สอนราชวิชาศึกษาทั่วไป (9-10 ม.ค. 60)
 29. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัย (11 ม.ค. 60)
 30. เข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) ระดับนานาชาติ ณ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (8-9 ธ.ค. 59)
 31. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร ไปวัด (25-27 พ.ย. 59)
 32. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ (7 ต.ค. 59)
 33. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป (27, 29 ก.ค.59)
 34. การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม (25-26 ก.ค. 59)
 35. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 (14-15 ก.ค. 59)
0%
Drag View Close play