อาจารย์ประจำ

ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์

การศึกษา

 • อ.ม.

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ศศ.บ.

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  ความเชื่อและพิธีกรรมที่ปรากฏในพิธีแห่พระแข่งเรือยาวขึ้นโขนชิงธง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

  การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 “อุดมศึกษาไทยในยุคดิสรัปชั่น การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสภาวะของความท้าทาย” (หน้า 165-177). ปทุมธานี: มห

 2. บทความวิชาการ

  ศึกษาลักษณะการใช้ภาษาและภาพสะท้อนที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของบิว กัลยาณี อาร์สยาม

  การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์” (หน้า 658-700).

 3. บทความวิชาการ

  พิธีกรรมและคติความเชื่อที่ปรากฏในการประกอบพิธียกหฺมฺรับ: กรณีศึกษาตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

  การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 “มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์” วันที่ 26 มิถุนายน 2562. (หน้า 710-724)

 4. บทความวิชาการ

  คุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมฌาปนกิจศพพระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ) โดยใช้เมรุนกหัสดี ลิงค์

  การประชุมทางวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1“มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยุคใหม่ ความสมดุลระหว่างสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์” (หน้า 725-739).

 5. บทความวิชาการ

  จากสมบัติของผู้ดี ถึง สตรีมีคลาส ฤาเป็นอัตลักษณ์ไทยที่ทุกคน ต้องการ

  การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (หน้า 1479-1492). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์.

 6. ตำรา

  การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณเพื่อการสื่อสาร

  15/08/2016

การพัฒนาตนเอง

 1. ยิ่งให้...ยิ่งได้ แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน
 2. "ยิ่งให้...ยิ่งได้แบ่งปันหนังสือเสียงเพื่อเพื่อน"
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ ในวันที่ 24 - 26 กค 62
 4. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของ มรภ วไลยอลงกรณ์ ในวันที่ 19 กค 62
 5. ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงาน ม. เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้างเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลากร หัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (วันที่ 14 มิย 62)
 6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิ "ใจ" รุ่นใหม่ผ่าน Muti Mentoring System
 8. การบริหารหลักสูตรตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพื่อการเผยแพร่ (TQR))
 9. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม การทบทวนแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2561
 10. การศึกษาระบบข้อความในภาษาไทย
 11. การศึกษาอุปลักษณ์จากมุมมองภาษาศาสตร์ประสาทวิทยา
 12. ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สู่การปฏิบัติ วันที่ 1
 13. ทฤษฎ๊วรรณกรรมศตวรรษที่ 20 จากตัวบทถึงบริบท
 14. เทคนิคการสอนวิชาศึกษาทั่วไป
 15. การวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา
 16. ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 17. คณะกรรมการดำเนินงานและให้บุคลากรเข้าร่วมทอบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จภายในครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 รุ่นที่ 2
 18. โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ
 19. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัมนาท้องถิ่น
 20. โครงการสัมมนายกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA ฯ
 21. อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4
 22. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 23. การประชุมวิชาการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย "นววิธี วิธีวิทยา"
 24. อบรมหลักสูตร ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3
 25. อบรมวิชาศึกษาทั่วไป
 26. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 2 (รุ่น 2)
 27. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA Online
 28. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
 29. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 30. การอบรมทบทวนแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 31. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3: การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0
 32. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 รุ่น 2
 33. "เขียนสรา้งสาร อ่านสร้างสรรค์ ครั้งที่ 1 พุทธศักราชอัสดงกับทรงจำของทรงจำของแมวกุหลาบดำ"
 34. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing Day ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2559
 35. การอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 36. ให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาขาติ ครั้งที่ 5
 37. "การอ่าน-การเขียน วรรณกรรมในศตวรรษที่ 21"
 38. การเขียนบทความวิชาการ
 39. ห้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
 40. การเรียนการสอนที่ผูกพันกับสังคม
 41. สัมมนาวิชาการ The3rd Engagement Thailand
 42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558
 43. Google Apps for Education
 44. การจัดการเรียนรู้ Education 4.0 ครั้งที่ 1
 45. การอบรบหลักสูตร แนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และการทวนสอบฯ
 46. ชาติพันธุ์สังสรรค์ภาษา-วัฒนธรรมสืบสาน
 47. บทสรุปของการสอนคือขั้นตอนการวัดและประเมินผล ระยะที่ 2
 48. เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 49. เรื่อง ให้อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมอบรบเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 50. หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
 51. การจักทำมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 52. ทิศทางการจัดการเรียนการสอนวิชานิติศาสตร์
 53. ให้ข้าราชการ อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการทวนสอบเพื่องานประกันคุณภาพฯ
 54. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการความร่วมมือเครือข่ายสหกิจศึกษา (22 ก.ค. 57)5 ก.ค. 2557
 55. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (26-27 มิ.ย. 57)2 มิ.ย. 2557
 56. ให้อาจารย์ไปราชการอบรมหลักสูตรวิธีการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ (26 เม.ย. ถึง 14 มิ.ย. 57)28 มี.ค. 2557
 57. ให้อาจารย์และบุคลากรไปราชการ มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 (24 เม.ย. 57)23 เม.ย. 2557
 58. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง (22 เม.ย. 57)8 เม.ย. 2557
 59. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพการศึกษายกเครื่องเรื่องงานประกันคุณภาพ (21 เม.ย. 57)31 มี.ค. 2557
 60. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการบริหารความเสี่ยงฯ (8-9 เม.ย. 57)23 มี.ค. 2557
 61. ให้อาจารย์ไปราชการประชุมวิชาระดับชาติ เรื่อง ภาษากับความมั่นคงของคนในชาติ (20 มี.ค. 57)18 มี.ค. 2557
 62. ไปราชการ ประชุมสรุปการสัมมนาวิชาการนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยฯ (31 ม.ค. 57)
 63. ไปราชการ ฟังการบรรยายสาธารณะสโมสรวรรณคดีศึกษา ปีที่ 1
 64. แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรม เทคนิคการจัดการความรู็ การวัดผลฯ (22 ม.ค. 57)24 ธ.ค. 2556
 65. แต่งตั้งคณะกรรมการและให้คณาจารย์เข้าอบรมการเขียนบทความวิชาการและตำรา (18 ธ.ค. 56)11 ธ.ค. 2556
 66. ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานบริการวิชาการฯ (12-13 ธ.ค. 56)2 ธ.ค. 2556
 67. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับผู้อำนวยการศูนย์ สำนัก รุ่นที่ 2 (18-22 พ.ย. 56)11 พ.ย. 2556
 68. ไปราชการ ประชุมวิชาการนานาชาติ การประกันคุณภาพการศึกษา (7-8 พ.ย. 56)4 ต.ค. 2556
 69. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนฯ (16 ต.ค. , 6 พ.ย. , 4 ธ.ค. 56 , 8 ม.ค. 57)7 ต.ค. 2556
 70. ให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (14-15 ต.ค. 56)4 ต.ค. 2556
สาขาวิชา

อาจารย์ประจำสาขา

0%
Drag View Close play