อาจารย์ประจำ

สาขาวิชานิติศาสตร์

Bachelor of Laws Program

กรรมการสาขา

อ.ศุภกร ชมศิริ

การศึกษา

 • LLM

  University of Aberdeen

 • น.บ.

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  เขตอาณาธิปไตย กรณีการสร้างที่อยู่อาศัยในน่านนำ้ของประเทศไทย

  การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

 2. บทความวิชาการ

  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย : Impact of Brexit on Private International Law of Thailand

  ข่าวเนติบัณฑิตยสภา ฉบับที่ 337 ปีที่ 30 ( ปี 2560)

การพัฒนาตนเอง

 1. ให้อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม CHE QA Oniline วันที่ 19 มิย 62
 2. สัมมนาประชาพิจารณ์ตามโครงการวิจัยประเมินผลกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
 3. โครงการสัมมนาวิชาการ ส่องกฎหมายฉายหนัง มองกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ผ่าน ภาพยนต์ Eye in the Sky ภายใต้โครงการ Law and Films
 4. การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำหลักสูตรและแผนพัฒนบุคลากรเครือข่าย
 5. สัมมานาวิชาการ "ละเมิดอำนาจศาล : จุดกึ่งกลางระหว่างอำนาจกับสิทธิอยู่ที่ใด
 6. ทำผลงานอย่าไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่านครั้งที่ 4 (รุ่นที่2)
 7. สัมมนาวิชาการ "การสร้างสรรค์นักนิติศาสตร์รุ่นใหม่สู่สังคมไทยและสังคมโลก"
 8. ทำผลงานอย่าไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่านครั้งที่ 3 (รุ่นที่2)
 9. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟ้องข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
 10. กฎหมายบังคับคดีใหม่
 11. ทำผลงานอย่าไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่านครั้งที่ ๒ (รุ่นที่๒)
 12. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 14. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคคลากร
 15. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 16. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี ๒๕๕๙
 17. ประชุมวิชาการระกับชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
 18. ให้อาจารย์และบุคคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) `สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 19. ทำผลงานอย่าไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่านครั้งที่ ๑ (รุ่นที่๒)
 20. นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา ๔.๐
 21. การโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ซื้อขาย (Transfer of Property in the Goods Sold)
 22. แนวทางการเรียนการสอนนิติศาสตร์วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
0%
Drag View Close play