อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาจิตวิทยา

Bachelor of Arts Program in Psychology

กรรมการสาขา

อ.สมรรถพงศ์ ขจรมณี

การศึกษา

 • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • จิตวิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิชาเอกจิตวิทยาคลินิก

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • จิตวิทยา วิชาเอกจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. บทความวิชาการ

  Roles of Environmental System Knowledge in Promoting University Students’ Environmental Attitudes and Pro-Environmental Behavior

  Sustainability 2019, 11(16), 4270

 2. บทความวิชาการ

  การรับรู้ความสามารถของตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของพนักงานบริษัทโลจิสติกส์แห่งหนึ่ง

  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา เรื่อง ”จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก”

 3. บทความวิชาการ

  ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คุณลักษณะความเป็นพลเมือง และจิตสาธารณะของนักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

  การประชุมวิชาการระดับชาติ Green Society for Sustainable Development

 4. บทความวิชาการ

  อิทธิพลของข้อคำถามทางบวกและลบและการเรียงลำดับของ สเกลการประเมินที่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างองค์ ประกอบของแบบประเมินบุคลิกภาพ

  วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 23 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

 5. บทความวิชาการ

  อิทธิพลของข้อคำถามทางบวกและลบและการเรียงลำดับของ สเกลการประเมินที่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยและโครงสร้างองค์ ประกอบของแบบประเมินบุคลิกภาพ

  วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 23 ฉบับที่ 3

 6. บทความวิชาการ

  Enhancing university students global citizenship, public mindedness, and moral quotient for promoting sense of environmental responsibility and pro-environmental behaviours

  Environment, Development and Sustainability

 7. บทความวิชาการ

  Enhancing university students global citizenship, public mindedness, and moral quotient for promoting sense of environmental responsibility and pro-environmental behaviours

  Environment, Development and Sustainability

 8. บทความวิชาการ

  ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และพฤติกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

  จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 หัวข้อ “หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา” Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018): (Harmony Diversity in

 9. บทความวิชาการ

  ทุนทางจิตวิทยา การรับรู้การสนับสนุนจากองค์การ และประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

  จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา ประจำปี 2561 หัวข้อ “หลากหลายอย่างกลมกลืนในมุม (มอง) จิตวิทยา” Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2018): (Harmony Diversity in

 10. บทความวิชาการ

  ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ความฉลาดทางจริยธรรม ความเป็นพลเมืองโลก และความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรี

  การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑๒ “ถิ่น-โลกมนุษย์ในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: Glocalism in Humanities and Social Sciences”

 11. บทความวิชาการ

  THE ROLE OF GLOBAL CITIZENSHIP, PUBLIC MINDEDNESS, MORAL QUOTIENT, AND ENVIRONMENTAL ATTITUDES IN PROMOTING PRO-ENVIRONMENTAL BEHAVIOURS OF STUDENTS FROM SCI-TECH AND MULTIDISCIPLINARY UNIVERSITIES

  ผลงานได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มหาวิทยาลัย Soka University, Japan

 12. บทความวิชาการ

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง

  งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

 13. บทความวิชาการ

  โมเดลบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบใช้ได้ในวัฒนธรรมไทยหรือไม่

  วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

 14. บทความวิชาการ

  โมเดลบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบใช้ได้ในวัฒนธรรมไทยหรือไม่

  วารสารสมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคมถึงสิงหาคม 2560 หน้า 165-175

 15. บทความวิชาการ

  ความแตกตื่นทางวัฒนธรรมในแนวคิดจิตวิทยา

  นำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติครั้งที่ 41

การพัฒนาตนเอง

 1. การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน
 2. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 3. กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ : ความเที่ยงและความตรง
 4. จิตวิทยากับพลวัตสังคมโลก
 5. สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 6. แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม AlTLAS.ti
 7. การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
 8. การเขียนและการเผยแพร่บทความวิจัยด้านสังคมศาสตร์ / บทความวิจัยเชิงคุณภาพ
 9. โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
 10. การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการวิจัยเชิงคุณภาพ
 11. ระเบียบการวิจัยแบบผสม
 12. เทคนิคการเผยแพร่งานวิจัยที่วารสารการวิจัยต้องยอมรับให้ตีพิมพ์
 13. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ มรภ วไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 14. การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 15. บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
 16. การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 17. Acceptance and Commitment Therapy : Third wave Cognitive Behavioral Therapy
 18. QA Sharing
 19. การวิจัยเชิงคุณภาพยุค Thailand 4.0 และ แหล่งข้อมูลและเทคนิคการเก็บข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ
 20. ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) และการวิจัยแบบผสม แนวคิด แนวทางที่นิยมดำเนินการแบบสากล
 21. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 22. สัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาติ ตามรอบพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
 23. อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป
 24. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด
 25. ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ
 26. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ CHE QA online ระดับหลักสูตร
 27. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 28. การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)
 29. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในยุค Thailand 4.0
 30. การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
 31. การสรา้งเครื่องมือวัดและประเมินผล
 32. การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
 34. เตรียมความพร้อมสอบ VRU GRAD English Test
 35. โครงการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสอบ VRU GRAD ENGLISH TEST
 36. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และหลักการของ ICH GCP
 37. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA)
 38. ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน
 39. การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 40. ประชุมสัมมนาเรื่อง นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการศึกษา 4.0
 41. การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning
 42. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีการศึกษา 2560
 43. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
 44. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน
0%
Drag View Close play