อาจารย์ประจำ

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

Performing  Arts

กรรมการสาขา

อ.พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น

การศึกษา

 • ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม)

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) เกียรตินิยมอันดับสอง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • ศศ.บ. (นาฏศิลป์และการละคร) เกียรตินิยมอันดับสอง

  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

งานวิจัย

 1. วิจัย

  การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

 2. วิจัย

  การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น หมู่ 3 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

ผลงานวิชาการอื่นๆ

 1. งานสร้างสรรค์

  การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด

  การนำเสนอผลงานวิจัยสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2

 2. งานสร้างสรรค์

  การแสดงนาฏยศิลป์ร่วมสมัยชุด

  นำเสนอผลงานการแสดงสร้างสรรค์ โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9

 3. บทความวิชาการ

  Analysis of Thai traditional dance teaching for early childhood (4 – 11 years old)

  3rd International Music and Performing Arts Conference Proceedings (13-15 November 2018) ISBN 978-983-2084-43-3

 4. บทความวิชาการ

  รูปแบบการสอนนาฏศิลป์เอื้ออาทรและพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยในการเรียนนาฏศิลป์เอื้ออาทร

  -

 5. บทความวิชาการ

  คุณค่าของศิลป์ประดิษฐ์หัวโขนในเชิงวัฒนธรรมพาณิชย์ในแบบครูชูชีพ ขุนอาจ

  งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41

การพัฒนาตนเอง

 1. การเขียนวิจัย หัวข้อ การเขียนโครงร่างวิจัยและโจทย์วิจัย
 2. วิธีวิทยาปัญญาชนกับก้าวต่อไปของศาสตร์แห่งมนุษย์
 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 4. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง "โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ"
 5. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ เรื่อง "โขน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งมนุษยชาติ"
 6. โครงการสัมมนานาฏยวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านนาฏศิลป์และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์อย่างไรให้ตรงกับเป้าหมายการศึกษา
 7. โครงการสัมมนานาฏยวิจัย ครั้งที่ 3 เรื่องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางด้านนาฏศิลป์และการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ทางด้านนาฏศิลป์อย่างไรให้ตรงกับเป้าหมายการศึกษา
 8. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน QA Sharing ระดับคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561
 9. อบรมเชิงปฏิบัติการ "อบรมการสอนเชิงปฏิบัติการ Productive Learning"
 10. International Music and Performing Arts Conference (IMPAC 2018)
 11. โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ RESEARCH & ETHICS
 12. งานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรี นานาชาติ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 20 "ตำนานพญาหงส์และลูกเป็ดขี้เหร่"
 13. โครงการสืบ ฟื้น คืน ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนา ครั้งที่ 3
 14. อบรมหลักสูตร “ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 5 (รุ่น 2)”
 15. โครงการระบบกำกับติดตามพฤติกรรมที่มีจริยธรรมของการดำเนินงานขององค์กร
 16. โครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ VRU Grad English Test
 17. โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 18. บรรยายพิเศษเรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์กับการพัฒนาท้องถิ่น” โดย พลตรี ณัฐพงษ์ เพราแก้ว
 19. โครงการสัมมนาการยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA เพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ TQR
 20. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (QA sharing) ระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560
 21. หลักสูตรทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 4 รุ่น 2
 22. หลักสูตร “อบรมผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป”
 23. การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7
 24. อบรมหลักสูตร “การเขียนบทความทางวิชาการและการเขียนบทความวิจัย”
 25. การประชุมเรื่อง "การกำหนดจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ิจำนวนอาจารย์ประจำ (FTES) ของสาขานาฏศิลป์
 26. หลักสูตรทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 3 (รุ่น 2)
 27. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บูรณาการสอนบริการวิชาการ และวิจัยชุมชนท้องถิ่น"
 28. ประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ
 29. อบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
 30. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online
 31. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 32. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560
 33. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ" (Productive Learning)
 34. อบรมหลักสูตร "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม พรบ.ใหม่"
 35. ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
 36. ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561
 37. โครงการจัดมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559"
 38. โครงการจัดมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรม "การทบทวนและการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559"
 39. ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1
 40. โครงการอบรมเรื่องไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย
 41. การประชุมสัมมนาวิชาการ นำเสนอผลงานนาฏศิลป์สร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 การพัฒนานาฏศิลป์สร้างสรรค์ในรัชกาลที่ 9
 42. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) สำหรับอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 43. อบรมหลักสูตร "ทำผลงานอย่างไรให้เสร็จเร็วและครั้งเดียวผ่าน ครั้งที่ 1 (รุ่น 2)"
 44. หลักสูตร "การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา"
 45. สัมมนาแนวทางการเขียนบทความและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
 46. อบรมหลักสูตร "การจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning"
 47. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560"
 48. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ผูสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
 49. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
 50. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณลักษณะและจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากร
0%
Drag View Close play